Prognoser och uttalanden i börsbolag


Med ”börsbolag” åsyftas i allmänhet sådana bolag som är noterade på en reglerad marknad. I Sverige finns två stycken reglerade marknader som drivs av en börs; OMX Nordic Exchange Stockholm AB (oftast kallad ”Stockholmsbörsen” eller ”OMX”) samt Nordic Growth Market (”NGM Equity” eller ”NGM”). Vid sidan om dessa två finns även Burgundy AB (”Burgundy”) som också räknas som en reglerad marknad. Med begreppet ”reglerad marknad” avses ett gränsöverskridande system inom EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) som sammanför köpare och säljare av finansiella instrument, där handeln är reglerad av ett objektivt regelverk och där affärerna leder till avslut. Benämningen ”börsbolag” i strikt mening omfattar alltså endast bolag som handlas på någon av de reglerade marknaderna. När ett aktiebolag noterar sina aktier på börsen ingår bolaget ett avtal, vilket innebär att bolaget underkastar sig börsens regelverk. Reglerna för Stockholmsbörsen och NGM är i stort identiska, varför det är möjligt att behandla reglerna för båda börserna i samtidigt.

Det inträffar med jämna mellanrum att ett börsbolags representanter lämnar prognoser för framtiden och framåtblickande uttalanden. Då bolaget lämnar sådana uttalanden krävs att informationen håller viss standard. Om företaget lämnar en prognos ska den innehålla information om de förutsättningar och villkor som ligger till grund för prognosen. Även uttalanden som har karaktären av en prognos ska uppfylla samma krav.

Prognoser ska lämnas i det fall bolaget har skäl att förvänta sig att finansiella resultat eller bolagets finansiella ställning kommer avvika väsentligt från en tidigare offentliggjord prognos, och det finns skäl att anta att avvikelsen kommer vara kurspåverkande. Ett framåtblickande uttalande är även påkallat om bolagets resultat väsentligt avviker vad som allmänt kan förväntas.

Reglerna innebär inte ett generellt krav att bolaget ska offentliggöra sådana prognoser. Det åligger bolaget att avgöra när det är lämpligt att offentliggöra prognoser. Prognoser som åsyftas ska innehålla specifika siffror för den finansiella period som råder då prognosen lämnas, alternativt den följande finansiella perioden. Prognoserna kan vara jämförande med motsvarande period föregående år. Ett framåtblickande uttalande är mer generellt hållet och är en allmän beskrivning av bolagets framtida utveckling.

Såväl prognoser som uttalande ska i mesta möjliga mån lämnas på ett tydligt och enhetligt sätt. Marknaden ska enkelt kunna utläsa informationen och förstå innehållet. Det innebär exempelvis att det i prognoser ska anges om resultatet är ett brutto- eller nettoresultat. En annan viktig faktor är vilken tidsperiod som prognosen avser.

Som tidigare nämnts, är det påkallat av ett bolag att lämna en prognos om det finns fog att tro att en tidigare lämnat prognos inte längre överensstämmer med resultatet. Vid bedömningen om en sådan ”prognosförändring” är tillräckligt väsentlig för att en ny prognos är påkallad måste bolaget värdera diskrepansen med utgångspunkt i den senaste, för bolaget kända, finansiella utvecklingen. När en prognos lämnas för att korrigera informationen i tidigare lämnad prognos kallas detta för ”prognosjustering”. Justeringen ska vara väl underbyggd om den kan komma att påverka aktiekursen på ett väsentligt sätt.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar