Bolagsordningen


Aktiebolagets bolagsordning är dess egen regelsamling som ägarna gemensamt har arbetat fram. Det finns vissa uppgifter som är obligatoriska i en bolagsordning:
• Bolagets firma (företagsnamn),
• den ort i Sverige där bolagets styrelse har sitt säte,
• föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art,
• aktiekapitalet eller minimikapitalet och maximikapitalet om bolaget vill ha flexibilitet rörande sitt aktiekapital,
• antalet aktier som bolaget har, även här kan flexibiliteten ordnas så att det anges ett lägsta och ett högsta antal aktier,
• antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter,
• antalet eller lägsta och högsta antalet styrelsesuppleanter, om bolaget väljer att ha sådana,
• antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer,
• formaliteterna för hur bolagsstämman skall sammankallas, och
• den tid som bolagets räkenskapsår skall omfatta. Ofta låter bolagen räkenskapsåret sammanfalla med kalenderåret.

Om aktiebolaget är publikt och det inte framgår av företagsnamnet att så är fallet, skall det i bolagsordningen stå (publ) efter firman. Bolaget kan välja att redovisa sina räkenskaper i en annan valuta. I det fallet ska detta anges i bolagsordningen. Det skall tilläggas att redovisningsvalutan och aktiekapitalsvalutan ska vara densamma. Ett bolag kan alltså inte ange sitt aktiekapital i euro och framställa sin redovisning i kronor.

Bolagets verksamhet skall, som anges ovan, finnas med i bolagsordningen. Detta skall dock skiljas från verksamhetens syfte. Bolagets verksamhet behöver inte beskrivas i detalj men det skall anges vilken bransch som avses, till exempel byggbranschen. Verksamhetens syfte är däremot avsikten med rörelsen. I det allra flesta fall är syftet att skapa vinst åt aktieägarna. Detta är så pass vanligt förekommande att man bara behöver ange i bolagsordningen om verksamheten har ett annat syfte än att generera vinst åt aktieägarna. Det kan till exempel vara företag som avser donera all eller en viss vinst till välgörenhet.

I takt med att bolaget utvecklas kan det uppstå ett behov av att göra ändringar i bolagsordningen. Det finns en särskild procedur som måste iakttas för att ändringar i bolagsordningen ska vara lagenliga. Det första kriteriet är att beslut om ändringar i bolagsordningen fattas av bolagsstämman. Som huvudregel krävs det att beslutet fattas med kvalificerad majoritet. Rör det sig om ett beslut som avser hembudsklausul, samtyckesförbehåll eller förköpsförbehåll gäller att samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman är överens samt att de representerar minst 90 % av samtliga aktieägare. Samma röstkrav gäller om ändringen avser syftet med verksamheten. Efter att beslutet har tagits, skall det registreras i aktiebolagsregistret och huvudregeln är att beslutet inte får verkställas förrän registrering har gjorts.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar