Regler om firmateckning


För att ett aktiebolag skall kunna vidta rättshandlingar, d.v.s. ingå avtal m.m., krävs att det finns någon som är behörig att teckna bolagets firma. Med detta menas att personen har behörighet att, med sin underskrift, ingå avtal och vidta andra rättshandlingar för bolagets räkning. En person som har rätt att teckna bolagets firma brukar kallas för ställföreträdare. Vidare är det viktigt att skilja mellan en rätt att fatta beslut, vilket innebär en förvaltningsåtgärd, och rätt att verkställa besluten, för vilket ställföreträdarskap krävs. Dock bör observeras att ett beslut kan verkställas både genom ställföreträdarskap och fullmakt. Vid ställföreträdarskap gäller bolagsrättsliga regler och vid fullmakt gäller avtalsrättsliga regler. Vidare finns det vissa skillnader mellan dessa varianter. I denna artikel skall dock de bolagsrättsliga reglerna behandlas.

Vem som har rätt att företräda ett aktiebolag

Det är viktigt att det finns regler om vem som har rätt att företräda ett aktiebolag. Detta då eventuella motparter och domstol måste ha möjlighet att fastställa om bolaget är bundet av ett visst åtagande. Därför skall bolaget registrera vilka som får företräda bolaget hos Bolagsverket. Detta för att utomstående enkelt skall kunna kontrollera vem som har rätt att företräda bolaget. Enligt lag har både VD och styrelsen rätt att företräda bolaget. Behörighetsreglerna som uppställs i lagen är knutna till den beslutskompetens olika organ har. Eftersom styrelsen är bolagets högsta verkställande organ är styrelsens behörighet i princip obegränsad så länge styrelsen verkar inom bolagens verksamhetsområde och syfte. Stämman, vilken är överordnad styrelsen, saknar i och för sig behörighet att företräda bolaget men kan istället ge styrelsen i uppdrag att verkställa beslut. Styrelsens behörighet är knuten till själva styrelsen som organ och inte till enskilda styrelseledamöter. Därför måste hälften av styrelseledamöterna godta ett beslut för att detta skall kunna verkställas. När det gäller VD:s behörighet är den istället begränsad till den löpande förvaltningen, vilket är det kompetensområde inom vilket VD verkar. Dock kan en godtroende motpart ändå göra rättshandlingar gällande när VD har överskridit sin behörighet. Med god tro menas i detta fall att motparten varken insåg eller borde ha insett att behörigheten överskreds. Vidare kan styrelsen utse en särskild person till ställföreträdare. Sådan behörighet kan knytas både till en specifik individ eller flera i gemenskap. Den särskilda behörigheten anses vara lika omfattande som styrelsens behörighet.

Hur bolagets firma tecknas

När ett aktiebolags firma skall tecknas skall detta göras skriftligen med angivande av bolagets fullständiga firma. Tillsammans med firman skall bifogas underskrift av ställföreträdaren för bolaget. Om bolaget är ett publikt bolag skall detta framgå vid firmateckningen. Dock leder en avvikelse från dessa regler inte till ogiltighet. Såvida det klart framgår vilket bolag som ingår avtalet och det är någon som är behörig att teckna firman blir bolaget ändå bundet. Skulle det vara så att firmateckningen är så bristfällig att det inte klart framgår vilket aktiebolag det är fråga om blir istället den som har undertecknat rättshandlingen personligen ansvarig för eventuell skada som orsakas motparten på grund av att rättshandlingen inte kan göras gällande. Vidare kan bolaget även bindas genom muntliga avtal eller konkludent handlande, såvida det framgår vilket bolag som företräds och det finns anledning att tro att personen är ställföreträdare för bolaget. Med konkludent handlande menas att avtal ingås genom att en part handlar på ett visst vis. Det behövs då inget formellt avtalsingående.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar