Fission av aktiebolag


Fission av ett aktiebolag är detsamma som delning av ett aktiebolag. Det är möjligt att dela aktiebolag genom att bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag. Delningen kan göras genom att det överlåtande bolaget, det vill säga det bolag som skall delas, överlåter samtliga tillgångar och skulder till två eller flera bolag. Det överlåtande bolaget upplöses då utan ett likvidationsförfarande. Det andra alternativet för delning av ett aktiebolag är att en del av det överlåtande bolagets skulder och tillgångar övergår till ett eller flera andra bolag. När det är en partiell övergång så blir det heller inte aktuellt med upplösning. Det övertagande bolaget kan vara ett redan bildat svenskt aktiebolag eller ett aktiebolag som bildas genom delningen.

En viktig aspekt i detta förfarande är att aktieägare i det bolag som delas har rätt till vederlag (ersättning). Detta kallas för ett delningsvederlag och skall bestå av aktier i de eller det övertagande bolaget, eller av pengar. Det finns dock ett kvantitetskrav; mer än hälften av vederlagets värde skall bestå av aktier i det övertagande bolaget. Syftet med bestämmelsen är att aktieägare, i synnerhet aktieägare med minoritetsposter, skall ha en fortsatt möjlighet att ha kvar sin aktieägarställning.

Det är möjligt att genomföra en fission, en delning, av ett aktiebolag som befinner sig i en likvidation. Det ställs däremot ett krav på att något skifte av tillgångarna inte skall ha påbörjats. Förfarandet är ur teknisk synpunkt något krångligare, eftersom det finns likvidatorer inblandade. Om det rör sig om en delning där det överlåtande bolagets samtliga skulder och tillgångar skall övergå, så skall likvidatorerna, efter att en delningsplan har upprättats, lämna en slutredovisning över sin förvaltning. Själva likvidationsförfarandet anses slutfört när en anmälan om delning har registrerats i aktiebolagsregistret.

Under ett delningsförfarande är det delningsplanen som ligger till grund för delningens utveckling. Styrelserna för det överlåtande bolaget och de övertagande bolagen skall upprätta den här delningsplanen, det är alltså en gemensam delningsplan som upprättas av bolagen. Efter att planen har upprättats så skall den undertecknas av styrelsen i såväl det överlåtande som de övertagande bolagen. I själva bolagsplanen skall bland annat följande anges för varje bolag:

• Firma, bolagskategori, organisationsnummer samt ort där styrelsen i bolaget har sitt säte,
• En beskrivning av de tillgångar och skulder som är avsedda att överlåtas till övertagande bolag,
• Storleken på den kontanta ersättningen som skall lämnas som delningsvederlag samt det antal aktier i övertagande bolag som skall lämnas i gengäld för aktier i överlåtande bolag,
• Hur och när delningsvederlaget skall lämnas ut,
• Villkoren för att aktier i det övertagande bolaget skall ge rätt till utdelning,
• Tidpunkten för upplösning om det överlåtande bolaget skall upplösas,
• En precisering av de rättigheter som aktieägare i det övertagande bolaget får,
• Arvode och annan särskild förmån som lämnas till styrelse, verkställande direktör eller revisor i samband med delningen,
• Om någon på annat sätt har rätt att få förmåner eller andra särskilda rättigheter samt
• Kostnaden för fissionen och hur denna skall fördelas mellan inblandade bolag.

Efter att delningsplanen har upprättats ska den presenteras för bolagsstämman i det överlåtande bolaget. I vissa fall kan även det övertagande bolagets bolagsstämma ha rätt att ta del av delningsplanen, detta blir fallet om ägare till minst fem procent av samtliga aktier i det övertagande bolaget begär det. Delningsplanen godkänns genom omröstning i bolagsstämman och för att delningsplanen skall anses godkänd och giltig skall den ha röstats för av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de lagda rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Efter att delningsplanen har godkänts skall det överlåtande bolaget ansöka om verkställande av delningsplanen. Ansökan görs hos Bolagsverket.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar