Teckning av konvertibler


En konvertibel är ett slags kvitto på att bolaget har en skuld till innehavaren. Konvertibeln ges ut av aktiebolaget mot ett visst vederlag och innehavaren kan då lösa in konvertibeln mot aktier i bolaget. Av villkoren för konvertibeln ska det framgå om konvertibeln helt eller delvis ska kunna bytas mot aktier i bolaget. Teckning av konvertibler sker vanligtvis vid en emission av konvertibler, d.v.s. när ett aktiebolag ger ut konvertibler till sina aktieägare och andra för att få in pengar i bolaget. Det är teckning av konvertibler i samband med en emission som kommer att behandlas nedan.

Att teckna sig för konvertibler innebär, förenklat, att man skriver upp sig för att köpa konvertibler. Betalningen av dessa sker normalt först i ett senare skede. Teckningen av konvertibler ska ske på en speciell teckningslista, som innehåller det emissionsbeslut som emissionen av konvertiblerna baseras på. Av teckningslistan ska det framgå var teckningslistan ska hållas tillgänglig för de som önskar och är behöriga att teckna sig för konvertiblerna. Det finns också ett krav på att en kopia av bolagsordningen ska fogas till teckningslistan. Det är också möjligt att teckna sig för konvertiblerna redan vid den bolagsstämma som beslutar i emissionsfrågan. Kravet är att alla konvertiblerna faktiskt tecknas vid den aktuella bolagsstämman. Då görs teckningen, inte på en speciell teckningslista, utan i stämmans protokoll. Om teckningen har gjorts på ett sätt som inte anges i lagen, så kan den vara verkningslös. En sådan teckning kan endast göras gällande om felet inte har anmälts till Bolagsverket innan emissionsbeslutet registreras.

En liknande situation är om teckningen av konvertiblerna görs på andra villkor än vad som anges i emissionsbeslutet. Följden av detta blir ogiltighet. Om ogiltigheten inte har anmälts hos Bolagsverket innan emissionsbeslutet har registrerats är däremot tecknaren bunden av själva teckningen men kan inte göra gällande det avvikande villkoret. Ett besläktat problem är om ett villkor som har satts för teckningen inte har uppfyllts. I det fallet gäller att en tecknare inte kan göra gällande ogiltighet på basis av att ett villkor i emissionsbeslutet inte har uppfyllts, om emissionsbeslutet redan har registrerats hos Bolagsverket.

I det emissionsbeslut som emissionen av konvertiblerna grundar sig på, kan det anges ett minsta antal konvertibler som måste tecknas under emissionens gång. Om bolaget däremot inte når upp till det minimum som ställts i emissionsbeslutet upphör beslutet att gälla. Då blir emissionen, med andra ord, inte slutförd. Om beslutet upphör att gälla så, stadgas det att de som har tecknat och faktiskt betalat för sina konvertibler ska få sina pengar tillbaka jämte ränta.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar