Aktiebok


En aktiebok är, som namnet antyder, en bok som innehåller uppgifter om aktier och dess ägare. Det finns en skyldighet för alla aktiebolag att föra en aktiebok. Aktieboken har som primärt syfte att förse människor med information om hur ägarförhållandet ser ut i aktiebolaget. Det är också aktieboken som ligger till grund för aktieägares rättigheter gentemot bolaget; det är ur denna som en aktieägare kan få svar på hur han eller hon skall kunna utöva sina rättigheter.

Hur ser då denna bok ut? Svaret på frågan är beroende av vilket slags aktiebolag det handlar om. Utgångspunkten är att aktieboken i ett avstämningsbolag förs med automatiserad behandling. Avstämningsbolaget har som regel ett villkor i sin bolagsordning att dess aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister. Detta görs då digitalt. Det är emellertid också möjligt att ha en aktiebok i fysisk form. Detta är förbehållet de bolag som inte räknas som avstämningsbolag. Med fysisk form menas att boken är i bunden form eller i ett säkert lösblads- eller kortsystem. Det är värt att notera att bolag som inte är avstämningsbolag fortfarande har möjlighet att använda sig av automatiserad behandling; dessa bolag har ett val, medan avstämningsbolag måste föra aktieboken med automatiserad behandling.

Det finns vissa regler för hur länge en aktiebok skall bevaras. Första utgångspunkten är att aktieboken skall vara tillgänglig under hela aktiebolagets bestånd, men även efter det att aktiebolaget har upplösts skall aktieboken sparas i tio år. Om bolaget under sitt bestånd väljer att övergå från en aktiebok i fysisk form till en automatiserad behandling, skall den fysiska boken sparas i tio år från det att alla uppgifter har överförts till den nya aktieboken. Om aktieboken förs med automatiserad behandling, så skall de uppgifter som tas ut ur aktieboken sparas i en läsbar form i tio år. Med läsbar form avses här även uppgifter som kan läsas eller avlyssnas med ett tekniskt hjälpmedel.

Om aktieboken tillhör ett bolag som inte är avstämningsbolag, så finns det krav på att vissa uppgifter skall finnas med. Varje aktie skall ha ett specifikt nummer, som skall framgå ur aktieboken. Sedan skall det finnas personuppgifter på aktieägarna, såsom personnummer, organisationsnummer och postadress. Det skall vidare anges om det finns aktier av olika slag i bolaget (till exempel A- och B-aktier) och vilken aktie som tillhör vilken kategori. Det finns också krav på att det antecknas i aktieboken om aktiebrev har utfärdats.

I ett bolag som inte är ett avstämningsbolag tillfaller ansvaret för aktieboken styrelsen. Det är styrelsen som skall se till att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig på det sätt som anges i lag. Aktieboken är offentlig, på det sättet att den skall hållas tillgänglig hos bolaget för alla som ber att få titta i den. Om aktieboken förs med automatiserad behandling skall bolaget hålla tillgängligt relevant utskrift eller annan aktuell framställning av aktieboken för den som begär detta.

För avstämningsbolag vars aktiebok, som nämnts tidigare, förs med automatiserad behandling finns också vissa grundläggande krav. I aktieboken skall framgå personuppgifter till aktieägarna, uppgifter om olika aktieslag om sådana finns och det antal aktier varje aktieägare har. Ansvaret för aktieboken faller initialt på styrelsen, men efter det att aktiebolaget har registrerats i aktiebolagsregistret och ett avstämningsregister har upprättats faller ansvaret över på Euroclear Sweden AB (tidigare Värdepapperscentralen). Det är då Euroclear som skall föra och bevara aktieboken, pröva frågor om införande av aktieägare i aktieboken, ansvara för att begärda utskrifter av aktieboken tillhandahålls samt att aktieboken stäms av.

Liknande artiklar

Aktiebrev

Aktier

Bläddra bland juridiska artiklar