Hot mot eget bundet kapital


Bolagets egna kapital är uppdelat i en bunden och en fri del. Den bundna delen av det egna kapitalet är till för borgenärernas skydd och fungerar som en buffert ifall det skulle gå dåligt för bolaget. Därför skall det finnas förmögenhet motsvarande det bundna kapitalet kvar i bolaget efter transaktioner av olika slag. Vidare kan nämnas att vissa handlingar typiskt sätt brukar innebära en risk för att det egna kapitalet minskar. När bolaget köper tillbaka sina egna aktier eller då aktieägare eller närstående till aktieägare beviljas lån av bolaget är exempel på sådana transaktioner. Det är även dessa två handlingar som skall behandlas i denna artikel.

Bolagets förvärv av egen aktie

Vad som menas med bolagets förvärv av egen aktie är att bolaget så att säga köper tillbaka sina aktier. Aktierna skall inte redovisas som en tillgång i bolaget och detta leder till att bolagets resultat blir sämre, eftersom bolagets fria kapital har använts till att återköpa aktier. Visserligen har aktierna ett värde och att de inte tas upp som en tillgång kan ses som något felaktigt. Dock är det svårt att värdera aktierna i ett litet aktiebolag, där aktierna inte säljs på en börsmarknad. I stora och börsnoterade bolag finns dock inte lika starka skäl mot att förvärva egna aktier. Därför är det tillåtet att i begränsad utsträckning återköpa aktier i publika aktiebolag med noterade aktier. För andra aktiebolag är huvudregeln att återköp inte får ske. Dock görs vissa undantag. Vidare gäller att ett dotterföretag inte får anskaffa aktier i dess moderbolag. Skulle ett förvärv av egen aktie göras i ett onoterat bolag är detta förvärv inte giltigt. I ett noterat bolag gäller istället att bolaget är skyldigt att sälja aktierna inom sex månader efter att aktierna anskaffades.

Krav som måste vara uppfyllda för förvärv av egen aktie

För det första föreskriver den så kallade täckningsprincipen att det, efter förvärvet av egna aktier, måste finnas kvar förmögenhet som täcker det egna bundna kapitalet. Vidare skall den så kallade försiktighetsprincipen iakttas, vilket innebär att man skall vara försiktig vid värdering och hellre ta i underkant då det rör sig om tillgångar och överkant då det rör sig om skulder. Vidare föreskrivs i lagen att själva förvärvet endast får ske genom börs eller genom ett offentligt erbjudande som riktas till samtliga aktieägare. Meningen med detta är att man vill se till att ett godtagbart pris betalas för aktierna och att alla aktieägare behandlas lika. Vidare kan högst 10 % av bolagets aktier återköpas då det anses att endast en mindre del av det totala aktiekapitalet bör kunna ägas av bolaget. Dessutom krävs att beslutet fattas av bolagsstämman och vinner bifall med minst två tredjedelar av det totala antalet röster och antalet aktier som företräds på stämman.

Lån till aktieägare

Enligt huvudregeln förbjuds lån från bolaget till aktieägare och närstående till aktieägarna. Vidare förbjuds lån till styrelseledamöter och VD. Tanken är att de som kan påverka bolaget och beslut som fattas inte skall kunna tvinga fram beslut som är till nackdel för bolaget med till fördel för låntagaren i fråga. Det spelar ingen roll om låntagaren har god ekonomi och full betalningsförmåga eller om bolaget har gått med stora vinster. Dock görs vissa undantag från huvudregeln. Ett undantag är att lånet blir tillåtet om det är affärsmässigt motiverat. Exempelvis kan det vara affärsmässigt motiverat att dotterbolag kan ge lån till moderbolaget. Vidare är lån till en aktieägare som innehar mindre än 1 % av det totala antalet aktier tillåtet. Överträdelse av låneförbudet sanktioneras genom straff, d.v.s. påföljden kan bli böter eller fängelse. Det är vidare den som har handlagt det olovliga lånet som drabbas av straffansvar. Slutligen kan nämnas att ett lån som lämnas i strid mot låneförbudet är ogiltigt och om bolaget ställer säkerhet för ett lån är utfästelsen ogiltig. Dock är en sådan utfästelse om säkerhet ogiltig endast om den som tog emot säkerheten insåg eller borde ha insett att låneförbudet överskridits.

Liknande artiklar

Koncerner

Bläddra bland juridiska artiklar