Betalning av aktier


En viktig förutsättning för att ett aktiebolag skall bildas på ett korrekt sätt är att aktieteckning och blivande aktieägares betalning av sina aktier sker på det sätt som stadgas. Betalningen av aktierna föregås av aktieteckningen, som går ut på att den som är intresserad av att köpa aktier i ett bolag tecknar sig för dessa. Aktieteckningen sker normalt i bolagets stiftelseurkund eller i en bilaga till denna. Den som tecknar sig för aktier blir inte bunden omedelbart vid teckningen utan bundenheten uppkommer istället när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftarna. Innan stiftelseurkunden har undertecknats kan intressenten således dra sig ur affären.

Efter aktieteckningen följer betalningen av aktierna. Priset för varje aktie bestäms utifrån antalet aktier som finns i bolaget och bolagets aktiekapital. När aktiekapitalet divideras med antalet aktier i bolaget får man fram ett kvotvärde för varje aktie. Om vi antar att ett bolag har 200 000 kr. i aktiekapitalet och 1000 aktier i bolaget så får vi fram kvotvärdet genom att dividera 200 000 kr. med 1000 aktier. Kvotvärdet för varje aktie blir då 200 kr. (200 000/1000=200). Vid beräkningen av priset för varje aktie så finns det ett förbud mot att prissätta under aktiens kvotvärde. Det är ett uttryck för det så kallade underkursförbudet som gäller. Aktiens kvotvärde blir följaktligen den lägsta summa som kan begäras för en aktie. Regeln är tämligen sträng, då villkor vid aktieteckning som stadgar ett värde som är lägre än kvotvärde inte har någon giltighet. Det är fortfarande minst kvotvärdet som skall betalas in.

Betalningen av aktierna kan göras antingen i pengar eller i apportegendom. Med apportegendom avses endast sådan egendom som är eller kan tänkas bli till nytta för bolagets verksamhet. Ett annat krav är att apportegendomen måste kunna värderas och den kan inte bestå ett löfte om att utföra ett arbete eller tillhandahålla en tjänst. Betalning med apportegendom görs genom att egendomen i fråga skiljs från innehavaren för att övergå till bolagets egendom. Sedan skall en auktoriserad eller godkänd revisor lämna ett skriftligt och undertecknat yttrande över betalningen. Av yttrandet skall det bland annat framgå vilken metod som har använts vid värderingen av egendomen. Revisorn skall också styrka att egendomen är eller kan antas vara till nytta för verksamheten, att apportegendomen inte är värderad till ett högre värde än det verkliga värdet för bolaget, samt att egendomen har tillförts bolaget.

Om betalningen görs i pengar så skall det göras genom insättning på ett särskilt konto som stiftarna har öppnat för detta ändamål. Kontot kan finnas hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett motsvarande utländskt kreditinstitut i en stat inom EES. För att insättning på utländskt kreditinstitut skall vara godkänd, skall kreditinstitutet i fråga motsvara svenska banker eller kreditmarknadsföretag. De pengar som har satts in på kontot får inte lyftas förrän hela det belopp som skall betalas i pengar har satts in och stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar