Ett aktiebolags firma


Ett aktiebolags firma är den beteckning som bolaget bedriver sin verksamhet under, med andra ord bolagets namn. Det finns en skyldighet för aktiebolag att ha beteckningen ”aktiebolag” eller förkortningen ”AB” i sin firma. I övrigt måste firman tydligt skilja sig från andra bolags firmor som är i bruk och finns registrerade i aktiebolagsregistret eller i filialregistret. Om bolaget har för avsikt att registrera sin firma på två eller flera språk skall det ange varje lydelse i bolagets bolagsordning.

Det görs en åtskillnad mellan aktiebolags firmor beroende på om bolaget är publikt eller privat. Om det är ett publikt bolag, så skall bolagets firma följas av beteckningen ”(publ)”, om det inte på annat sätt framgår av bolagets firma att det är publikt. Firman får inte innehålla ordet privat och på så sätt skapa förvirring. Vad gäller privata bolag, så finns det inget krav på att bolagets firma skall följas av ytterligare någon beteckning. Det har inte heller ansetts behövligt, eftersom man kan sluta sig till att ett bolag som inte är publikt, är privat. Det finns däremot ett uttryckligt krav på att ett privat aktiebolag inte får ha ordet ”publikt” i sin firma. I sammanhanget skall nämnas att det finns en möjlighet för ett aktiebolags styrelse att anta en så kallad ”bifirma”. Samma regler gäller för en bifirma som en vanlig firma. Den enda skillnaden är att en bifirma inte får ha någon av följande beteckningar: ”aktiebolag”, ”AB”, ”privat” eller ”publikt”.

För att ett bolag skall kunna profilera sig, är det viktigt att dess firma syns så mycket som möjligt. Det finns en bestämmelse som stadgar att ett aktiebolags brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser skall ange bolagets firma, den ort där styrelsen har sitt säte och bolagets organisationsnummer. Om bolaget skulle befinna sig i en likvidation, så skall även detta anges. På så sätt får de som bolaget bedriver affärer med ganska mycket information om bolaget. Om det skulle finnas särskilda skäl, får dock Bolagsverket ge dispens från skyldigheten att skriva bolagets firma på sina webbplatser. Istället för firman, skall uppgift lämnas om att bolaget är ett aktiebolag och vilken bolagskategori bolaget tillhör (till exempel privat eller publikt). Ett sådant tillstånd från Bolagsverket måste begränsas till viss tid och får förenas med särskilda villkor.

När skriftliga handlingar utfärdas för ett aktiebolags räkning ska de undertecknas med bolagets firma, om firman inte framgår på något annat sätt. Detta är viktigt att komma ihåg, eftersom om bolagets firma inte framgår av dokumentet så kan det hända att det blir de som har undertecknat dokumentet som blir ansvariga för förpliktelser som uppkommer med anledning av undertecknandet. Det skall framgå att dokumentet har utfärdats på bolagets vägnar för att bolaget, och exempelvis inte personer ur bolagsledningen, skall bli bundna.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar