SA Aktiebolagets organisation


Svensk aktiebolagsrätt präglas sedan länge av en hierarkisk syn på ett aktiebolags organisation. I ett aktiebolag så ligger den största makten hos aktieägarna, sedan kommer styrelsen och längst ner i makthierarkin finner vi den verkställande direktören (VD:n). Organisationen bygger på en ideologisk uppfattning som kommer till uttryck i aktiebolagslagens förarbeten och som innebär att man skall upprätthålla en stark ägarställning. Organisationen skall ses i ljuset av att ett aktiebolags verksamhetssyfte i de flesta fall går ut på att generera vinst till aktieägarna. För att detta skall kunna ske måste aktieägarna kunna påverka styrelsen och VD:n så att de tillvaratar aktieägarnas intressen. I synnerhet gäller detta när det är stora bolag med många aktieägare; den enskilde aktieägaren är ofta inte så insatt i bolagets verksamhet och bolagsledningen (styrelsen och VD) kan använda detta för att tillgodose sina egna intressen.

Det finns olika sätt på vilket aktieägarna kan påverka bolagsledningen i rätt riktning. I svensk bolagsrätt stadgas möjligheten för aktieägarna att lämna bindande direktiv till styrelsen och VD:n. Vidare kan en styrelseledamot eller VD entledigas från sitt uppdrag utan att aktieägarna behöver motivera beslutet. Denna möjlighet används främst för att göra sig av med personer i bolagsledningen som gör att bolaget går dåligt och inte genererar lika mycket vinst till aktieägarna.

I bland annat USA finns det ingen möjlighet för aktieägarna att lämna bindande direktiv men där har de istället en möjlighet till derivativ talan. Derivativ talan innebär att en aktieägare kan stämma en styrelseledamot eller VD för att denne har begått ett brott mot sina plikter (break of duties). Det som aktieägaren vinner i en sådan derivativ talan tillfaller hela bolaget. Medan man i svensk bolagsrätt avser att förhindra skadan från att ske, är amerikansk bolagsrätt mer inriktad på att reparera den.

Liknande artiklar

Styrelsen

Bläddra bland juridiska artiklar