Nyemission av aktier


I vissa fall kan ett aktiebolag vara i snabbt behov av mer pengar till sin verksamhet. Ett sätt att tillgodose detta behov är att ge ut nya aktier i bolaget. Då behöver bolaget tänka på hur stort tillskott det behöver samt hur många nya aktier som ska erbjudas.

Aktiebolagslagen stadgar att befintliga aktieägare har företrädesrätt för att teckna nya aktier vid en nyemission. Företrädesrätten gäller i förhållande till det antal aktier som aktieägaren redan har. Om en aktieägare har 1000 aktier i ett bolag har denna rätt att teckna t.ex. ytterligare 1000 aktier i nyemissionen. Det kan uppstå svårigheter när det finns olika slags aktier i bolaget, till exempel A-aktier och B-aktier. I det fallet ska det anges i bolagsordningen vad som ska gälla vid teckningen av nya aktier. Befintliga aktieägares företrädesrätt gäller till exempel inte när betalning av de nya aktierna ska göras i annat än pengar. Ska de nya aktierna betalas med egendom, s.k. apportegendom, och inte i kontanter, kan man alltså bortse från företrädesrätten.

Det är bolagsstämman som tar beslut om nyemission men det finns även möjlighet för styrelsen att besluta om detta. Styrelsen kan besluta om nyemission med villkoret att bolagsstämman godkänner beslutet eller med ett bemyndigande från bolagsstämman. Det senare alternativet blir aktuellt om styrelsen säger till bolagsstämman att det under räkenskapsåret kan bli aktuellt med en nyemission och fråga om bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att ta ett sådant beslut så att en nyemission snabbt kan genomföras när behovet uppstår.

Som underlag för bolagsstämmans eller, i förekommande fall, styrelsens beslut ska ett nyemissionsförslag upprättas. Där ska man bland annat ange det belopp som aktiekapitalet ska ökas med, det vill säga hur stort behov av pengar som bolaget har. Detta kan anges med ett exakt belopp, ett maximibelopp eller ett lägsta belopp. Om nyemissionen inte genererar så mycket pengar så att man kommer över lägstanivån eller det exakta belopp som har angivits blir nyemissionen inte av. I fallet med ett maximibelopp blir nyemission lyckad nästan under alla förhållanden så länge som pengarna man får in inte överstiger maximibeloppet. När det finns risk för att nyemissionen inte blir av vill bolagen gärna ha garanter som kan teckna sig för de aktier som blir. Eftersom bolagen ofta är beroende av kapitaltillskottet som fås via nyemissionen är de ganska beroende av att ha garantier av detta slag. Det ska dock påpekas att en utfästelse om att teckna aktier, vilket det ju rör sig om i fallet med garanter, inte är juridiskt bindande. Vill man ha en juridiskt bindande utfästelse kan detta lösas genom ett aktieägaravtal.

I samband med nyemission brukar man tala om utspädningseffekt och att aktierna blir övertecknade. Utspädningseffekten blir aktuell när den enskilda aktieägaren inte tecknar sig för de aktier han eller hon har rätt till enligt företrädesrätten. Enligt företrädesrätten, som nämndes ovan, har varje aktieägare rätt att teckna sig i förhållande till antalet aktier som ägaren redan har i bolaget. Om aktieägaren inte tecknar sig för nya aktier samtidigt som antalet aktier i bolaget ökar, kommer aktieägarens andel i bolaget att sjunka. Om utspädningseffekten är 50 % innebär detta att bolaget ger ut lika många aktier som det redan har samt att aktieägarens aktier blir hälften så mycket värda i förhållande till andra aktieägares andel i bolaget. Detta kan åskådliggöras på följande sätt:

Aktieägare A har 1000 aktier i bolaget X. Bolaget X har sammanlagt 10 000 aktier, vilket gör att aktieägarens andel i bolaget är 10 %. Om bolaget X ger ut 10 000 aktier till i en nyemission, uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 20 000 om nyemissionen lyckas. Om då aktieägare A inte tecknar de 1000 aktier som han har rätt till, blir hans andel i bolaget istället 5 % (20 000/ 1000= 0.05).

Det ska också sägas att de aktier som inte tecknas av A kan erbjudas någon annan aktieägare (sekundär företrädesrätt) eller till allmänheten. Meningen är ju att alla aktier ska tecknas så att bolaget får kapital till bolaget.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar