Koncerner


Många gånger kan aktiebolag ha kontroll över flera underordnade företag. Sådana konstellationer brukar kallas för koncerner. Ordet koncern innebär ett samlingsbegrepp för de moder- och dotterföretag som är en del av företagsgruppen. Det bolag som har den högsta ställningen och som utövar kontroll över de andra kallas för moderbolag och skall vara ett svenskt aktiebolag. När det gäller dotterbolagen, d.v.s. de understående företagen, kan dessa utgöras av alla svenska och utländska juridiska personer. Med juridisk person menas en sammanslutning som har förmåga att sluta avtal och vara part i domstol och företa liknande rättshandlingar, med andra ord har en juridisk person rättskapacitet. För koncerner gäller vissa andra regler än för andra bolag.

Vad som definierar en koncern

Det krävs att moderbolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolagen för att en koncern skall kunna bildas. Detta inflytande kan vara antingen direkt eller indirekt. När moderbolaget har ett direkt inflytande innebär det att moderbolaget ensamt har en så stark position att moderbolaget kan kontrollera de övriga bolagen. En sådan position kan till exempel uppkomma genom att moderbolaget äger mer än hälften av rösterna för det totala antalet aktier. Indirekt inflytande kan moderbolaget ha om moderbolaget kan utöva kontroll över ett dotterbolag som i sin tur har bestämmande inflytande över ett annat dotterbolag. En grundläggande kännetecken för en koncern är således att ett moderbolag måste äga aktier eller andelar i ett dotterbolag. Vidare krävs att moderbolaget har bestämmande inflytande över dotterbolagen. Inflytandet kan uppstå genom att mer än hälften av alla aktier ägs, avtal med ägarna ger en röstmajoritet, moderbolaget får en rätt att utse mer än hälften av hälften av styrelseledamöterna i dotterbolaget eller att dotterbolaget godtar att moderbolaget har kontrollen över dotterbolaget. Detta leder till att dotterbolag ses som en tillgång i ett moderbolag.

Regler som gäller särskilt för koncerner

Som nämnts ovan gäller vissa särskilda regler, som inte tillämpas för andra bolag och företagsgrupper, för koncerner. Först kan nämnas att det är moderbolaget som ansvarar för koncernens redovisning. Detta innebär att moderbolaget inte bara är skyldigt att upprätta redovisning för sin egen verksamhet utan också för hela koncernen. Vidare är det förbjudet för dotterbolag att anskaffa aktier i moderbolaget. Om avtal skulle upprättas om ett sådant förvärv blir avtalet ogiltigt. Det är moderbolagets styrelse som har till uppgift att bevaka hela koncernens ekonomiska ställning. I vanliga fall har styrelsen ansvar för det egna bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Vidare gäller dock att om en ledamot har ett koncernintresse, d.v.s. intresse i ett av dotterbolagen, är detta ändå inte jävsgrundande. Om det skulle föreligga jäv för en styrelseledamot innebär nämligen det att denne inte får handlägga frågan som är jävsgrundande. Slutligen kan nämnas att dotterbolag inte får ge moderbolaget lån i syfte att förvärva aktier i moderbolaget.

Oäkta koncerner

Om en företagsgrupp inte uppfyller kraven för att definieras som en koncern brukar inte heller de regler som gäller speciellt för koncerner vara tillämpliga. Detta leder ibland till att företagsgrupper försöker undvika att bli en koncern. Detta kan göras genom att man ser till att ensaminflytande inte uppkommer. Ibland kan det vidare vara så att en företagsgrupp inte kan betraktas som koncern vare sig detta önskas eller ej. Så är exempelvis fallet om det kontrollerande företaget inte är ett aktiebolag eller om två bolag utövar kontrollen med lika stort inflytande. Sådana företagsgrupper som inte uppfyller kraven för att kunna definieras som en koncern kallas för oäkta koncerner. För dessa så kallade oäkta koncerner gäller dock inte de speciella regler som uppställts för koncerner.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar