Vinstutdelning


Ett aktiebolag kan välja att förflytta sitt överskott till sina aktieägare genom en vinstutdelning. Beslut om detta tas på bolagsstämman, på basis av vad bolagets styrelse har föreslagit och godkänt. Rätten att besluta huruvida vinstutdelning ska göras eller inte samt storleken på vinstutdelningen kan bolagsstämman inte delegera vidare till något annat bolagsorgan. Utgångspunkten är dock att bolagsstämman inte kan besluta om en högre vinstutdelning än den som styrelsen har föreslagit eller godkänt. Anledningen till detta är att det normalt är styrelsen som har bäst koll på bolagets finansiella situation. Särskilt i börsnoterade bolag, med ett stort antal aktieägare, är det normalt så att aktieägaren inte har någon större kunskap i bolagets angelägenheter. Om bolagsstämman beslutar om en vinstutdelning i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen eller bolagsordningen, så kan ett sådant beslut klandras.

Det finns däremot två undantag till huvudregeln. Det ena undantaget är tillämpligt om det finns en bestämmelse i bolagsordningen som stadgar att all den vinst som bolaget har gjort ska delas ut till dess aktieägare. Finns det en sådan bestämmelse och bolagets vinst inte motsvarar det belopp som styrelsen föreslår eller godkänner, kan bolagsstämman bortse från huvudregeln och besluta om en vinstutdelning i enlighet med bolagsordningen. Denna vinstutdelning får däremot inte strida mot beloppsspärren eller försiktighetsprincipen; det vill säga att vinstutdelningen inte får vara så stor att det inte längre finns täckning för bolagets egna kapital eller att vinstutdelningen av andra skäl inte är lämplig. Det andra undantaget rör möjligheten för en aktieägarminoritet att kräva vinstutdelning. I det fallet är det oftast så att styrelsen inte föreslår någon vinstutdelning och för att aktieägarminoriteten inte ska bli lidande har en minoritet som äger minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget möjlighet att begära att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.

Som redan nämnts är huvudregeln att bolagsstämman fattar beslut på styrelsens förslag. Detta förslag ska ange vissa fakta för att bolagsstämman ska kunna fatta beslutet på ett välgrundat underlag. Bland annat ska det belopp som varje aktie ska få i utdelning anges. Normalt sett får varje aktie lika mycket i utdelning, men om bolaget har aktier av olika slag (t.ex. A- och B-aktier) måste förslaget ange hur mycket varje aktieslag ska få i utdelning. Avstämningsdagen ska också anges, det vill säga den dag som man måste vara registrerad som aktieägare för att bland annat ha rätt till utdelning och rätt att delta i bolagsstämman. Detta gäller om bolaget är ett avstämningsbolag; om bolaget är ett kupongbolag anges ett förfallodatum. Det är möjligt att delegera rätten att besluta om avstämningsdag respektive förfallodatum till styrelsen; detta ska i så fall anges i förslaget. Självklart måste även den tidpunkt då utdelningen ska betalas anges i styrelsens förlsag. Undantag gäller dock om bolaget är ett avstämningsbolag, eller om förslaget istället innehåller ett bemyndigande för styrelsen att fastställa betalningsdag. När man talar om avstämningsdag får detta inte bestämmas senare än till dagen före bolagets nästa årsstämma.

Förutom dessa grundläggande uppgifter ska styrelsen yttra sig om huruvida den föreslagna vinstutdelningen är förenlig med den försiktighetsprincip som ställs upp. Försiktighetsprincipen innebär att en värdeöverföring från bolaget (såsom en vinstutdelning) inte får göras om den inte är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och bolagets ekonomiska situation i övrigt.

Förslaget till beslut ska hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor innan man håller den bolagsstämma som ska besluta i frågan. Om det är fråga om så kallad efterutdelning (utdelning som inte beslutas vid årsstämman), ska beslutet genast anmälas för registrering i aktiebolagsregistret. När utdelning har beslutats och eventuell registrering har gjorts, ska utdelningen betalas ut. Är bolaget ett kupongbolag ska utbetalning ske det datum som beslutas av bolagsstämman eller styrelsen, som fått ett bemyndigande av bolagsstämman att besluta i frågan. Är bolaget istället ett avstämningsbolag ska utbetalningen göras genast efter avstämningsdagen. För det fallet att en vinstutdelning har beslutats på begäran av en aktieägarminoritet stadgar lagen att utbetalning ska ske genast.

Liknande artiklar

Aktiebok

Aktiebrev

Bläddra bland juridiska artiklar