Bildandet av ett aktiebolag


För att bilda ett aktiebolag krävs minst en stiftare. Stiftaren kan vara:

• en fysisk person som är bosatt inom EES,
• en svensk juridisk person eller
• en juridisk person som har bildats i enlighet med lagstiftning i en stat inom EES och har sin huvudsakliga verksamhet inom EES.

Stiftaren eller stiftarna skall sedan skriva ett utkast till stiftelseurkund och i den skall det finnas en bolagsordning. I förenklade termer kan man säga att bolagsordningen är det specifika bolagets lagar. Däri finns bestämmelser om verksamhetssyftet, bolagets firma (företagsnamnet), den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte, uppgift om aktiekapitalet samt antalet aktier som kommer att finnas i bolaget. När aktiebolagslagen innehåller dispositiva regler, dvs. regler som man inte är tvungen att följa, kan det i bolagsordningen stå vad som ska gälla istället.

Vidare skall stiftelseurkunden innehålla uppgifter om hur mycket som skall betalas för varje aktie (den så kallade teckningskursen), samt personuppgifter på styrelseledamot, revisor, eventuella styrelsesuppleanter, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer. Om det är tillåtet med tillskott i annat än pengar, så kallad apport, skall också bestämmelser om detta finnas i stiftelseurkunden.

Efter att ett utkast till stiftelseurkund upprättats är det dags att teckna aktierna. Stiftarna skall teckna sig för samtliga aktier men det finns inget tvång för en stiftare att teckna sig. Det räcker alltså om en av stiftarna tecknar sig för samtliga aktier. Aktieteckningen måste föras in i stiftelseurkunden eller i en bilaga till denna, annars blir aktieteckningen ogiltig. Därefter skall aktierna betalas och utgångspunkten är att den som tecknar aktierna inte får betala mindre än aktiens kvotvärde. Kvotvärdet räknas ut genom att dividera aktiekapitalet med antalet aktier. Anta att det är ett privat bolag och att det finns 100 000 kr i aktiekapital. Antalet aktier i bolaget är 1000 st. Kvotvärdet blir då 100 000 kr/1000 st = 100 kr/st. Aktiens pris skall således vara minst 100 kr för att kvotvärdet inte skall understigas.

Bolaget anses bildat när stiftarna dagtecknar och undertecknar den nu färdiga stiftelseurkunden. Senast sex månader efter att stiftelseurkunden undertecknats skall anmälan för registrering göras hos Bolagsverket. Det är först i och med registreringen som aktiebolaget blir en juridisk person. Det är också först i och med registreringen som bolaget självt kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar