Emission av konvertibler


Vid en emission av konvertibler ger ett aktiebolag ut nya konvertibler för att få in pengar till bolaget. Vad menas då med konvertibler? En konvertibel baseras på en skuldförbindelse, som har getts ut av ett aktiebolag mot ersättning och som ger innehavaren av konvertibeln rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget. Fördelen med detta är att borgenären (den som har ett krav mot aktiebolaget) kan teckna aktier i bolaget som kan växa i värde på lång sikt, istället för att kräva att fordringen betalas i rena pengar. Det är något som båda parter kan vinna på. I grunden för en konvertibel finns alltså en skuld, som aktiebolaget har till den som äger en konvertibel.

Som vid de flesta emissioner i aktiebolag finns det en lagstadgad utgångspunkt om företrädesrätt för befintliga aktieägare. Aktieägare har rätt att teckna konvertibler i förhållande till det antal aktier som de redan har. Det är möjligt att frångå regeln om företrädesrätt om det finns en sådan bestämmelse i bolagsordningen, eller enligt villkor som har meddelats vid en tidigare emission av teckningsoptioner eller vid en tidigare emission av konvertibler. Företrädesrätten gäller inte heller om konvertiblerna skall betalas med annat än pengar, d.v.s. egendom som är eller kan antas vara till nytta för bolagets verksamhet (apportegendom).

Det är bolagsstämman (aktieägarna) som fattar beslut om att emission av konvertibler skall genomföras. Normalt är det styrelsen som föreslår en emission och upprättar ett förslag, men även andra kan lägga ett förslag om emission och det är då denna förslagsläggare som skall upprätta underlaget. Det finns vissa krav på vad ett förslag skall innehålla för att beslutet skall vara taget på ett korrekt sätt. Här följer exempel på vad förslaget skall innehålla:

• Det belopp som bolaget skall låna, eller det lägsta och högsta lånebeloppet;
• Uppgift om konvertiblernas nominella belopp;
• Det belopp som skall betalas för varje konvertibel, den så kallade teckningskursen;
• Den rätt att teckna konvertibler som tillkommer varje aktieägare eller någon annan. Här kan företrädesrätten bli tillämplig, eller om den frångås skall det exempelvis framgå hur stor del av konvertiblerna som skall riktas till allmänheten;
• Teckningstiden, d.v.s. under hur lång tid potentiella köpare kan teckna sig för konvertiblerna;
• Fördelningsgrunden, om teckningen inte görs med företrädesrätt. Fördelningsgrunden är något som styrelsen beslutar om;
• Uppgift om den tid man har på sig för att betala konvertibeln.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar