Insiderinformation


Följande text behandlar informationsfrågor för bolag noterade på en reglerad aktiemarknad i Sverige, d.v.s. OMX Nordic Exchange Stockholm AB (”Stockholmsbörsen”), Nordic Growth Market (”NGM Equity”) och Burgundy AB (”Burgundy”). Viss del av texten är även relevant för handelsplattformarna (”MTFer”) AktieTorget, First North och Nordic MTF. Bolag vars emitterade aktier handlas på en reglerad marknad benämns oftast som ”börsbolag”. Handeln med aktierna riktar sig till allmänheten, vilket ställer särskilda krav på informationsgivningen från och i bolaget.

Huvudprincipen är att informationsgivningen från bolaget ska vara symmetrisk. Med detta avses att ingen part på marknaden ska ha ett informationsövertag. Det faller sig emellertid naturligt att personer med särskild insyn i bolaget såsom revisorer, styrelsemedlemmar, VD och personer med jämförbar ställning besitter kunskap om bolaget som inte finns tillgänglig för marknaden. Sådan information benämns som ”insiderinformation”. Insiderinformation är information som inte är offentliggjord eller allmänt känd och som väsentligt kan påverka priset på aktien. Vad som avses med att ”väsentligt påverka priset” har inte klargjorts i lag men generellt är en möjlig kursförändring om 5 % detsamma som ”väsentligt”. I större bolag kan gränsen dock vara lägre. Bedömningen görs även med utgångspunkt i den historiska kursutvecklingen. I lagen antas att de personer som har särskild insyn i bolaget i regel besitter sådan information, varför de måste anmäla sitt aktieinnehav till Finansinspektionen och under vissa perioder är de t.o.m. förhindrade att handla i aktien.

Det är inte tillåtet att lämna ut insiderinformation till obehörig person. För att tydliggöra vilka som har tillgång till insiderinformation måste bolaget anmäla till Finansinspektionen vilka som besitter särskild insyn i bolaget. På så vis kan kontrolleras vem som hade tillgång till information, i det fall att informationen läcker ut. Insiderinformationen får inte lämna den personkrets som anmälts till Finansinspektionen, såvitt den inte offentliggörs för allmänheten i enlighet med de regler som gäller för börsbolag. Det finns dock undantag från denna regel. Om det finns godtagbara skäl, allmänheten inte riskerar att vilseledas och utgivaren kan säkerställa att informationen inte röjs kan bolaget lämna information till en person utan insynsställning. Ett sådant tillfälle kan vara då bolaget är föremål för ett uppköp, söker en större aktieägare vid nyemission eller söker lån hos en bank. Informationen måste dock offentliggöras så snart det är möjligt. Informationsövertaget som intressenten eller långivaren har får således inte vara permanent, eller ens vara särskilt länge. Bolaget har även en skyldighet att se till att den person som mottager informationen inte får mer material än denne behöver samt att personen förstår de rättsliga konsekvenserna av att röja informationen för annan.

Möjligheten att göra undantag från kravet att insiderinformation inte får lämnas till annan än de med anmäld insynsställning är relativt små. Om bolaget får reda på att insiderinformation läckt ut innan ett offentliggörande skett ska bolaget informera allmänheten om detta. Om personen som mottagit informationen inte omfattas av tystnadsplikt ska offentliggörandet ske skyndsamt. Rykten eller allmänt känd information omfattas inte av insiderinformationsbegreppet. Bolaget har ingen skyldighet att bevaka vilka rykten som finns och bedöma sanningshalten av dessa.

Att otillåtet sprida insiderinformation eller handla aktier med kunskap av insiderinformation är olagligt och bedöms som ett insiderbrott. Det finns olika typer av insiderbrott och de grövsta kan ge upp till fyra års fängelse. Det är emellertid inte otillåtet för person som besitter insiderinformation att handla med aktien i bolaget, om personen (i) köper då informationen generellt är ägnad att sänka priset på aktien eller (ii) säljer då informationen generellt är ägnad att höja priset på aktien. Insiderreglerna ställer höga krav på att bolaget har en organisation som kan se till att känslig information inte sprids och att, om ett läckage har skett, bolaget snabbt kan offentliggöra informationen.

Liknande artiklar

Koncerner

Bläddra bland juridiska artiklar