Fondemission


Med en fondemission avses en ökning av bolagets aktiekapital. Detta kan man göra genom att föra över belopp från reservfonden, uppskrivningsfonden eller fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen, eller genom att skriva upp värdet av en anläggningstillgång. Vill man skriva upp värdet av en anläggningstillgång kan beslut om en sådan fondemission endast tas på årsstämman.

Det är viktigt att skilja mellan nyemission och fondemission. Nyemission innebär att det faktiskt kommer in nytt kapital i bolaget medan en fondemission är en ren bokföringsåtgärd där man flyttar pengar från den ena posten till den andra (ett "skrivbordsförfarande"). Man kan välja att ha en fondemission där nya aktier ges ut och fördelas mellan befintliga aktieägare, men man får inte ta betalt för dessa aktier. Om bolaget endast har ett slags aktier, fördelas de nya aktierna i förhållande till varje ägares innehav. Om bolaget istället har aktier av olika slag ska det anges i bolagsordningen hur en sådan uppdelning ska göras. För det fall att bolaget inte vill följa den uppdelning som anges i bolagsordningen måste bolagsordningen först ändras genom beslut med kvalificerad majoritet. Det är också möjligt att genomföra en fondemission utan att ge ut nya aktier. Då ökas istället aktiernas kvotvärde eftersom aktiekapitalet ökar samtidigt som antalet aktier förblir oförändrat.

Beslut om fondemission fattas av bolagsstämman med enkel majoritet. Bolagsstämman baserar sitt beslut på det förslag som upprättas av styrelsen eller någon annan som har föreslagit fondemissionen. Det skall finnas uppgifter om följande i förslaget:
• Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med,
• Om nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen, och
• Hur stor del av det belopp som aktiekapitalet ökas med som skall komma från fritt eget kapital, reservfonden, uppskrivningsfonden och uppskrivning av värdet på en anläggningstillgång.

Den tredje punkten i listan avser det fall att aktiekapitalet ökas från olika källor. Man använder då inte uteslutande medel från reservfonden utan också uppskrivningsfonden, fritt eget kapital etc. I dessa fall ska det anges i förslaget hur stor del som ska komma från varje källa. Det sammanlagda beloppet som aktiekapitalet ökas med kallas för emissionsbeloppet.

Om fondemissionen genomförs genom att nya aktier ges ut skall förslaget också ange:
• Förhållandet mellan ny aktie och gammal aktie; d.v.s. hur många nya aktier som en gammal aktie skall ge rätt till,
• Från vilken tidpunkt de nya aktierna skall ge rätt till utdelning, och
• De nya aktiernas aktieslag, om man har eller kan ha olika slags aktier i bolaget.

Aktiekapitalet är ökat när beslutet om fondemission har registrerats i aktiebolagsregistret. Bolaget har en skyldighet att genast anmäla ett beslut om fondemission för registrering.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar