Att utse styrelseledamot och VD


Både styrelsen och VD har att förvalta bolaget och ingå avtal för bolagets räkning. Dock verkar de inom lite olika områden. Styrelsen har ansvar för de mer ingripande besluten och VD har ansvar för den löpande förvaltningen, d.v.s. den dagliga skötseln av bolaget. Styrelsen utses vidare av bolagsstämman och har i sin tur till uppgift att anställa VD. Vidare bör påpekas att det är bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är underordnad bolagsstämman och har att verkställa de beslut som fattas på bolagsstämman. VD är i sin tur underställd styrelsen och får inte företa handlingar som inkräktar på styrelsens kompetens.

Antalet styrelseledamöter

I mindre bolag med få aktieägare är ägarna själva oftast verksamma inom bolaget och styrelsen får då inte lika stor betydelse. För privata aktiebolag räcker det därför med endast en styrelseledamot. I större bolag däremot behövs fler styrelseledamöter och det är viktigare att styrelsen är aktiv. Därför krävs det att styrelsen i publika aktiebolag skall bestå av minst tre ledamöter. Vidare gäller att om styrelsen har färre än tre ledamöter skall minst en suppleant finnas. En suppleant är någon som kan inträda i en ordinarie styrelseledamots ställe vid förhinder för styrelseledamoten. Suppleanten har precis samma ansvar som ordinarie styrelseledamöter då suppleanten deltar vid fattandet av olika beslut. Vidare skall det i bolagsordningen anges ett högsta och lägsta antal styrelseledamöter. Detta är bra på så vis att stämman därför oftast inte måste välja en ny styrelseledamot då en styrelseledamot eller suppleant avslutar sitt uppdrag. Vidare bör antalet styrelseledamöter bestämmas med hänsyn till hur många aktieägare det finns i bolaget. Slutligen bör uppmärksammas att fackföreningar som har kollektivavtal med bolaget har rätt att utse två styrelseledamöter till bolag med minst 25 anställda.

Begränsningar i möjligheten att utse styrelseledamöter och VD

Först och främst kan påpekas att ovannämnda regler om att fackliga organisationer skall ha rätt att utse styrelseledamöter innebär en begränsning av aktieägarnas rätt att bestämma vilka som skall vara bolagets styrelseledamöter. Vidare finns det i lagen vissa generella krav på vem som får vara styrelseledamot och VD. Reglerna innebär att vissa inte får vara styrelseledamot eller VD över huvud taget. Beträffande styrelsen gäller för det första att minst hälften av styrelseledamöterna skall vara bosatta inom EU. Vidare får endast fysiska personer vara styrelseledamöter. Detta innebär att ett företag aldrig kan vara styrelseledamot. Vidare får inte någon som är underårig eller som är försatt i konkurs vara styrelseledamot. Inte heller den som har en förvaltare eller som meddelats näringsförbud får vara styrelseledamot. Slutligen kan nämnas att någon som inte har för avsikt att delta i styrelsens uppgifter inte får vara styrelseledamot. Att utse någon i strid med denna regel, d.v.s. då godtagbara skäl saknas, är straffsanktionerat. Dock görs undantag för det fall det finns godtagbara skäl för att avvika från huvudregeln. Samma regler gäller avseende VD. Vidare är det Bolagsverket som har att kontrollera organledamöternas behörighet och registrera vem som är verksam som bolagsfunktionär. Om en ogiltighetsgrund inträder under uppdragstiden leder detta till att förordnandet blir ogiltigt.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar