Aktiebrev


Ett aktiebrev är ett dokument som, bland annat, anger
• aktiebolagets firma, organisationsnummer och bolagskategori,
• uppgifter rörande aktieägaren, såsom namn, personnummer eller i förekommande fall organisationsnummer,
• nummer på aktierna som aktiebrevet avser och
• vilket slags aktier det rör sig om.

Det skall också antecknas vilken dag som aktiebrevet lämnades ut till aktieägaren. Det finns nämligen en skyldighet för aktiebolag som inte är avstämningsbolag att utfärda aktiebrev på begäran av en aktieägare. Om bolaget är ett avstämningsbolag finns det en uttrycklig bestämmelse på att något aktiebrev inte får utfärdas. Informationen i denna artikel gäller därmed enbart för bolag som inte är avstämningsbolag.

Aktiebrevet lämnas ut enbart till den som står antecknad som aktieägare på brevet. Dessutom krävs det bland annat att aktierna har betalats, att aktieägaren är införd i aktieboken och att bolaget har registrerats. Aktiebrevet skall vara undertecknat av styrelsen eller av ett värdepappersinstitut, om styrelsen har givit sitt samtycke till detta.

Det kan ibland vara nödvändigt att ange en del andra uppgifter i aktiebrevet. Det kan röra sig om att, i förekommande fall, anteckna att aktieägare har använt sin rätt till nya aktier vid en fondemission som har genomförts i bolaget. Det kan även röra fall då aktieägaren har använt sin företrädesrätt att teckna nya aktier vid en nyemission av aktier eller vid en emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Vidare skall det i aktiebrevet antecknas om aktieägaren har tagit emot betalning i samband med att bolaget har skiftats vid likvidation eller utbetalning har gjorts till aktieägare då en minskning av aktiekapitalet har gjorts. Om det är så att en aktie har dragits in och det inte har gjorts någon återbetalning, är detta också en händelse som, så snart det är möjligt, skall antecknas i aktiebrevet.

Ett aktiebrev kan överlåtas och pantsättas. Det är också möjligt att byta ut ett aktiebrev mot ett eller flera andra aktiebrev. Då finns det en bestämmelse om att det aktiebrev som bytts ut, tillsammans med de kuponger som hör till aktiebrevet, skall förstöras. Det aktiebrev som då träder i det gamla aktiebrevets ställe i samband med ett byte eller i samband med att aktiebrevet i officiell mening dödas (förstörs) skall ha en anteckning om att det ersätter det tidigare aktiebrevet.

Liknande artiklar

Aktier

Bläddra bland juridiska artiklar