VD:s uppgifter


Utgångspunkten är att aktiebolag styrs av dess ägare. Dock kan ägarna inte fatta alla beslut som måste tas i en verksamhet, detta skulle bli alltför omständigt, och därför måste uppgifter delegeras till andra organ inom bolaget. Det högsta beslutande organet i bolaget är bolagsstämman. Det är under bolagsstämman aktieägarna, d.v.s. de som äger bolaget, kan ta beslut i viktiga frågor gällande bolaget. Bolagsstämman utser en styrelse, vilken fungerar som det näst högsta beslutande organet och det högsta verkställande organet. Styrelsen tar beslut i de flesta frågor som gäller verksamheten. Under styrelsen finns verkställande direktör, VD. Bolagets VD fungerar som ett organ för den löpande verkställigheten och löpande beslut. VD är således underordnad styrelsen. Vidare är det bolagets styrelse och VD som har att utåt sett representera bolaget. I publika aktiebolag krävs enligt lag att en VD finns. Även om det inte finns något krav på VD i privata bolag kan VD anställas om det önskas.

VD:s kompetens

Bolagets VD har rätt att företräda bolaget och teckna bolagets firma. Detta innebär att VD bland annat kan ingå avtal för bolagets räkning. Bolaget blir bundet av de avtal VD ingår så länge dessa är inom VD:s kompetensområde. VD:s behörighet begränsas genom att det föreskrivs att VD har att besluta om den löpande förvaltningen. Vad som menas med den löpande förvaltningen kommer förklaras mer nedan. Detta innebär att en stor och viktig affär kan komma att falla utanför VD:s kompetensområde, och därmed inte bli bindande för bolaget. Dock finns ett skydd för godtroende tredje man, d.v.s. eventuell motpart till bolaget. Om tredje man varken insåg eller hade anledning att inse att VD överskred sin kompetens vid avtalsingåendet kan avtalet ändå göras gällande mot bolaget. Vidare utses VD av styrelsen och är underställd densamma. Normalt sett är VD även skyldig att verkställa beslut som styrelsen fattat och följa styrelsens direktiv. Dock är VD inte skyldig att följa direktiv som strider mot lag eller som på annat sätt är otillbörliga gentemot aktieägarna. VD:s kompetens omfattar hela verksamheten men begränsas, som sagt, av att VD inte får inkräkta på styrelsens kompetens. Styrelsen kan dock delegera uppgifter och på så vis vidga VD:s kompetens.

Vilka frågor som hör till den löpande förvaltningen

När man ska bestämma om ett beslut avser den löpande förvaltningen kan det vara en fördel att börja med att jämföra vad styrelsen respektive VD har för roll i bolaget. När det gäller styrelsen sker sammanträden med långa mellanrum till skillnad från VD som konstant agerar för bolaget. Härav kan man konstatera att VD:s löpande förvaltning främst omfattar beslut avseende driften. Det handlar om ärenden av en återkommande natur som man kontinuerligt måste ta ställning till. När det gäller ovanliga eller övergripande ärenden är det däremot styrelsens uppgift att fatta beslut. Dock bör uppmärksammas att beslut i vissa bolag kan ses som vardagliga trots att de i andra bolag ses som extraordinära. För att avgöra om ett ärende har en ordinär karaktär måste man därför bedöma bolagets inriktning gällande verksamheten och verksamhetens omfattning. Utifrån detta kan tre faktorer konstateras som begränsar VD:s kompetens.

1. Beslut gällande belopp eller risker som är betydande för bolaget omfattas inte av VD:s kompetens.
2. Långfristiga beslut som avser stora värden skall fattas av styrelsen. VD har istället att besluta om den dagliga driften.
3. Styrelsen kan både begränsa och utvidga VD:s kompetens genom direktiv och andra uttalanden.

Vidare gäller att VD i allmänhet bör överlämna ett ärende till styrelsen om VD är tveksam huruvida frågan omfattas av VD:s kompetens. Dessutom är det VD som har att bestämma över bolagets personalsammansättning och se till att det finns ett fungerande system gällande tillsyn, direktiv och rapportering.

Liknande artiklar

Aktiebok

Bläddra bland juridiska artiklar