Noteringskrav för aktiebolag


Följande text behandlar upptagningen av aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm AB (”Stockholmsbörsen”) och Nordic Growth Market (”NGM Equity”). Aktiebolag (”emittenter”) kan ha ett stort intresse av att dess aktier tas upp till handel på en aktiemarknad. När bolagets aktier tas upp till handel på en aktiemarknad kallas det att bolaget ”noteras”. I regel sker en nyemission av aktier samtidigt som noteringen. En börsnotering är av vikt för att få in kapital i bolaget samt stärka bolagets anseende. Emittenten är utgivaren av aktier och börsen är den plats där handeln med aktierna sker.

För att emittentens aktier ska kunna tas upp till handel på en börs fordras att emittenten uppfyller vissa krav. Börsen ska ha tydliga och öppet redovisade regler för upptagandet av handel i aktien. Mycket av de regler som gäller för börsnoteringen har varit föremål för självreglering, d.v.s. börsen har i stort själv utvecklat de krav som ställs på bolaget. Reglerna tar dock avstamp i lagstiftningen och EU-reglering, vilket innebär att ett bolag genom att uppfylla börsens regler även uppfyller de krav som finns avgivna i lag. Ytterst är det dock Finansinspektionen som har till uppgift att övervaka att lagreglerna efterlevs.

Noteringskraven kan i vissa avseende vara mycket ingående och specifika, men vissa av kraven är av särskild vikt att känna till. När emittenten vill börsnoteras ska denne upprätta ett börsprospekt som godkänts av Finansinspektionen. Bolaget ska genomgå en legal granskning av en advokat. Advokaten sammanställer sedan sina iakttagelser i ett skriftligt dokument som överlämnas till en av börsen utsedd revisor (”börsrevisor”). De huvudsakliga noteringskraven kan punktas upp enligt följande:

• Bolaget ska underteckna en förbindelse att följa börsens regler
• Bolaget ska betala noteringsavgifterna
• Bolaget och dess aktier ska vara bildade och registrerade i enlighet med gällande lagstiftning
• Aktierna ska vara fritt överlåtbara (det får exempelvis inte finnas hembudsklausuler)
• Bolaget ska ha fullständiga redovisningshandlingar för minst tre år samt att bolaget och affärsidén har en tillräcklig historik (normalt tre år).
• Ansökan måste avse hela aktieserien (noteras en B-aktie måste alla B-aktier noteras)
• Det förväntade marknadsvärdet av aktierna måste vara minst en miljon kronor
• Bolaget ska visa förmåga att vara lönsamt alternativt visa att det finns kapital för att bedriva planerad verksamhet i minst ett år
• Minst 25 % av aktierna måste finnas i allmän ägo
• Det ska finnas ett tillräckligt utbud och efterfrågan på aktierna

Alla intyg och dokumentation som krävs ska finnas börsen tillhanda senast sju dagar före det att bolagskommittén (vilka beslutar om notering) sammanträder. Börsen kan avslå en emittents ansökan, även om samtliga krav är uppfyllda, om noteringen skulle kunna skada förtroendet för börsen eller investerarnas intresse. Motsatsvis kan börsen godta en notering även om kraven inte är uppfyllda, såvitt syftet med noteringskraven eller andra regler inte äventyras och att bolaget på annat sätt visar att noteringskraven kan uppfyllas. Samtliga noteringskrav, förutom aktiernas marknadsvärde och lönsamhet, måste vara uppfyllda under hela noteringstiden. Om ett bolag efter börsnotering inte uppfyller noteringskraven kan detta leda till beslut om avnotering.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar