Handläggning av frågor om likvidation av aktiebolag


När det gäller handläggning av likvidationsfrågor är det viktigt att skilja på vad för slags likvidation det rör sig om - frivillig likvidation eller tvångslikvidation. Handläggningen av likvidationsärenden sköts av Bolagsverket eller av allmän domstol.

Om det rör sig om en tvångslikvidation på grund av ett beslut som har tagits av Bolagsverket, så är det också Bolagsverket som sköter handläggning av frågor rörande likvidationen. Bolagsverket har skyldighet att besluta om likvidation när aktiebolaget inte har skickat in anmälan till Bolagsverket om styrelse, verkställande direktör, särskild delgivningsmottagare eller revisor, på det sätt som stadgas i lag. Vidare har Bolagsverket skyldighet att besluta om likvidation då aktiebolaget inte har inkommit med årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Dessa handlingar ska skickas in till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets utgång. Om Bolagsverket har inlett ett likvidationsärende på eget initiativ ska det ge bolaget, aktieägare och borgenärer möjligheten att få yttra sig i ärendet genom att komma in med ett skriftligt yttrande inom en viss tid. Detta föreläggande från Bolagsverkets sida ska kungöras i Post-och Inrikes Tidningar minst en månad före utgången av den utsatta tiden.

Det kan verka ganska drastiskt att besluta om likvidation vid ett mindre förbiseende från aktiebolagets sida och därför finns det möjlighet att undgå likvidationsskyldighet om likvidationsgrunden upphör, det vill säga om bolaget inkommer med nödvändiga dokument och i övrigt vidtar rättelse. Om det uppkommer avgifter i samband med att Bolagsverket inleder en ansökan om likvidation ska aktiebolaget betala dessa avgifter såvida det inte framkommer att det saknades grund för likvidation, samtidigt som det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut en sådan avgift. Vidare ska bolaget befrias från skyldigheten att betala sådan avgift till Bolagsverket om den underlåtenhet som har föranlett avgiften framstår som ursäktlig med hänsyn till omständigheter som bolaget inte har haft någon kontroll över. Om det däremot kvarstår en skyldighet för aktiebolaget att betala en avgift och bolaget inte gör detta, så ska avgiften lämnas för indrivning till kronofogden. Indrivning behöver inte begäras för ringa belopp.

Det är också möjligt för allmän domstol att handlägga ett ärende om likvidation av ett aktiebolag. Med allmän domstol menas tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Detta kan vara fallet vid tvångslikvidation på grund av bestämmelse i bolagsordningen. Det kan vara så att aktiebolaget har tagit med en bestämmelse i sin bolagsordning om att bolaget ska träda i likvidation när en viss händelse inträffar. För att allmän domstol ska behandla frågan krävs det att en anmälan/ansökan görs om likvidation. Denna anmälan/ansökan kan göras av Bolagsverket, bolagets styrelse, styrelseledamot, den verkställande direktören eller en aktieägare. Ett beslut om likvidation som tas i ett sådant fall börjar gälla omedelbart.

Det andra fallet där allmän domstol handlägger fråga om likvidation är då det rör sig om beslut om tvångslikvidation. Allmän domstol ska besluta att ett aktiebolag ska likvideras om bolaget inte har hållit en kontrollstämma inom den tid som stadgas i lag. En kontrollstämma aktualiseras när bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Syftet med kontrollstämman är just att ge information till aktieägarna och besluta om bolaget eventuellt ska träda i likvidation. Allmän domstol kan vidare besluta om tvångslikvidation när bolagsstämman inte har beslutat att träda i likvidation trots att bolaget har en skyldighet att göra detta. Om bolagets eget kapital inte uppgår till minst halva aktiekapitalet vid tidpunkten för en andra bolagsstämma, eller om den kontrollbalansräkning som har lagts fram vid den andra kontrollstämman inte har granskats av bolagets revisor, ska allmän domstol besluta om tvångslikvidation. Likvidationsbeslutet gäller omedelbart. Beslut om likvidation ska däremot inte meddelas om det under handläggningen av frågan visas att bolagets eget kapital uppgår till minst halva aktiekapitalet och dessa uppgifter har granskats av bolagets revisor och lagts fram på en bolagsstämma.

Under själva handläggningen ska domstolen, precis som Bolagsverket har skyldighet att göra enligt ovan, förelägga bolaget, aktieägare och borgenärer att skriftligen yttra sig i frågan om de önskar göra detta. Detta ska göras inom viss tid som domstolen bestämmer. Föreläggandet ska också kungöras i Post – och Inrikes Tidningar minst en månad före utgången av den tid som domstolen har utsatt.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar