Genomgripande förändringar i ett börsbolag


Med ”börsbolag” åsyftas i allmänhet sådana bolag som är noterade på en reglerad marknad. I Sverige finns två stycken reglerade marknader som drivs av en börs; OMX Nordic Exchange Stockholm AB (oftast kallad ”Stockholmsbörsen” eller ”OMX”) samt Nordic Growth Market (”NGM Equity” eller ”NGM”). Vid sidan om dessa två finns även Burgundy AB (”Burgundy”) som också räknas som en reglerad marknad. Med begreppet ”reglerad marknad” avses ett gränsöverskridande system inom EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) som sammanför köpare och säljare av finansiella instrument, där handeln är reglerad av ett objektivt regelverk och där affärerna leder till avslut. Benämningen ”börsbolag” i strikt mening omfattar alltså endast bolag som handlas på någon av de reglerade marknaderna.

När ett aktiebolag noterar sina aktier på börsen ingår bolaget ett avtal vilket innebär att bolaget underkastar sig börsens regelverk. Reglerna för Stockholmsbörsen och NGM är i stort identiska, varför det är möjligt att behandla reglerna för båda börserna i samtidigt.

När ett bolag noteras på en börs måste bolaget lämna ett prospekt. Denna prospektskyldighet kan dock återkomma i det fall att bolaget genomgår en så kallad ”genomgripande förändring”. Vad som avses med en sådan förändring har i börsens regelverk definierats som att bolaget ”/…/ under en kort tidsperiod genomgår en väsentlig förändring eller förändrar sin verksamhet på annat sätt i sådan omfattning att bolaget framstår som ett nytt företag /…/ ”. Om så sker måste bolaget offentliggöra information om förändringen och vilka konsekvenser denna kan komma att få för bolaget. En genomgripande förändring kan medföra att bolaget i stort framstår som ett nytt bolag, vilket medför att behovet av information blir särskilt stort. Informationen som lämnas ska ha ett innehåll som överensstämmer för vad som gäller för prospekt, men rent definitionsmässigt rör det sig inte om ett prospekt utan endast ett prospektliknande dokument. Informationen ska lämnas så snart som möjligt efter att den sammanställts.

Det kan tyckas svårt att dra en exakt gräns för vad som är en genomgripande förändring. I börsens regelverk har dock vissa riktlinjer angivits. Om bolaget förvärvar ett annat bolag som är av betydande storlek i förhållande till det egna bolaget är detta ett tecken på en genomgripande förändring, särskilt om det förvärvade bolaget har en verksamhet av annan karaktär än förvärvaren. Större förändringar i ägarstrukturen, ledningen eller bolagets tillgångar är också tecken på att en genomgripande förändring skett. Viktigt att ha i åtanke är att det rör sig om förändringar som sker inom en kort tidsperiod. Gradvisa förändringar under en längre tid ses snarare som en naturlig del av ett bolags livscykel. Andra tecken på att en genomgripande förändring skett är att befintlig verksamhet sålts medan ny köpts in, att förvärvad omsättning och tillgångar i vida överstiger befintlig omsättning och tillgångar eller att marknadsvärdet på det förvärvade bolaget överstiger marknadsvärdet på det förvärvande bolaget. Detta är dock endast tecken på att en genomgripande förändring skett. Bedömningen måste göras med utgångspunkt i det enskilda fallet och om endast en av dessa tecken realiserats innebär inte det per automatik att en genomgripande förändring skett.

Skulle dock börsen konstatera att en betydande förändring av bolaget de facto skett och bolaget inte offentliggjort tillräckligt med information kan börsen placera bolaget på observationsavdelningen i avvaktan på mer information. Normalt kan bolaget endast stå på denna avdelning i upp till sex månader och om bolaget inom denna tid inte offentliggjort tillräckligt med information kan börsen påbörja en utredning, som i värsta fall leder till att bolaget avnoteras. Dessa regler är ett uttryck för vikten av informationsflöde mellan bolaget och marknaden. En genomgripande förändring av bolaget innebär att värderingen kan komma att förändras, vilket är av synnerlig vikt för allmänheten att känna till.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar