Genomförandet av likvidation av aktiebolag


I stora drag handlar en likvidation om att betala alla skulder, sälja alla tillgångar och avveckla aktiebolagets verksamhet. Till denna, ibland mycket krävande uppgift, utses en eller flera likvidatorer. Likvidatorerna träder då i styrelsens och den verkställande direktörens ställe och har till enda uppgift att genomföra bolagets likvidation. Till dess att en eller flera likvidatorer utses fortsätter bolagsledningen, det vill säga styrelsen och verkställande direktören, att företräda bolaget.

Aktiebolagets rörelse skall avvecklas, vilket görs genom att likvidatorn, så snart det kan ske, erbjuder bolagets egendom till försäljning på offentlig auktion. Syftet är att omvandla bolagets egendom till pengar, i den utsträckning det behövs för likvidationen. Om det finns ett lämpligare sätt att försälja egendomen på än på offentlig auktion är detta fullt möjligt. Eftersom en likvidation ofta drabbar de anställda hårt är det möjligt att fortsätta bedriva rörelsen om det behövs för en lämplig avveckling eller för att de anställda skall få en rimlig chans att hitta en ny anställning.

Innan det är dags att skifta bolagets egendom skall likvidatorn skicka ut en kallelse på bolagets okända borgenärer. I kallelsen sätts det upp en frist för hur länge okända borgenärer kan anmäla att de har en fordran på bolaget. När denna frist har löpt ut och alla kända skulder har betalats skall bolagets återstående tillgångar skiftas. Om det skulle uppstå en tvist om en skuld, eller om en skuld inte har förfallit till betalning eller av någon annan anledning inte kan betalas direkt, skall likvidatorn göra en avsättning för betalning av skulden innan tillgångarna skiftas. En aktieägare som är missnöjd med bolagets skifte har möjlighet att, inom tre månader från det att slutredovisning lagts fram på bolagsstämman, väcka talan mot bolaget. Om det visar sig att skiftet måste ändras till följd av en sådan talan och att någon har uppburit för mycket, så skall berörd person återbära överskjutande del.

När likvidatorn har fullgjort alla sina skyldigheter för att likvidera bolaget återstår det att lämna in en slutredovisning för förvaltning. Detta görs i form av en förvaltningsberättelse som berör likvidationen i dess helhet. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en redovisning av hur skiftet har gått till. Till förvaltningsberättelsen skall bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa skall lämnas till bolagets revisor som, inom en månad, skall lämna en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. Efter det att revisionsberättelsen har lämnats till likvidatorn skall likvidatorn kalla aktieägarna till en bolagsstämma för granskning av slutredovisningen. Bolagsstämman skall därefter ta beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn. I samband med att likvidatorn lägger fram slutredovisningen anses bolaget upplöst; upplösningen anmäls för registrering i aktiebolagsregistret.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar