Finansiell rapportering från börsbolag


Med ”börsbolag” åsyftas i allmänhet sådana bolag som är noterade på en reglerad marknad. I Sverige finns två stycken reglerade marknader som drivs av en börs; OMX Nordic Exchange Stockholm AB (oftast kallad ”Stockholmsbörsen” eller ”OMX”) samt Nordic Growth Market (”NGM Equity” eller ”NGM”). Vid sidan om dessa två finns även Burgundy AB (”Burgundy”) som också räknas som en reglerad marknad. Med begreppet ”reglerad marknad” avses ett gränsöverskridande system inom EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) som sammanför köpare och säljare av finansiella instrument, där handeln är reglerad av ett objektivt regelverk och där affärerna leder till avslut. Benämningen ”börsbolag” i strikt mening omfattar alltså endast bolag som handlas på någon av de reglerade marknaderna. När ett aktiebolag noterar sina aktier på börsen ingår bolaget ett avtal, vilket innebär att bolaget underkastar sig börsens regelverk. Reglerna för Stockholmsbörsen och NGM är i stort identiska, varför det är möjligt att behandla reglerna för båda börserna i samtidigt.

Finansiella rapporter

Det åligger börsbolag att upprätta och offentliggöra finansiella rapporter i enlighet med lagstiftning och börsens regelverk. Sådana rapporter ska lämnas två gånger om året (halvårs- och helårsrapporter - delårsrapporter) samt ytterligare två gånger (kvartalsrapporter). Bolag noterade på börsen ska offentliggöra bokslutskommuniké samt delårsrapporter kvartalsvis, vilket följer av börsens regelverk. Bokslutskommunikén är ett koncentrat av nyckeltalen, men ska vara så pass omfattande att ingen ny, kurspåverkande, information framkommer i årsredovisningen. Syftet är att på ett löpande och smidigt sätt lämna viktig information om bolagets finanser till marknaden.

Tidpunkt för rapporteringen

Bokslutskommuniké och delårsrapporterna ska offentliggöras senast inom två månader från utgången av rapportperioden. I delårsrapporterna ska det framgå om bolagets revisor har genomfört någon översiktlig granskning av siffrorna eller inte. Det kan emellertid uppkomma tillfällen då bolaget inte har möjlighet att offentliggöra siffrorna inom den angivna tiden på grund av olika omständigheter. Bolaget har då att välja på att tidigarelägga rapporteringen alternativt ändra den angivna rapportdagen. Börsbolag ska ha en kalender i vilken det finns angivet vilket datum finansiella rapporter kommer lämnas. Skulle bolaget inte kunna offentliggöra informationen på angivet datum ska detta alltså ändras i kalendern. Sådan justering ska i regel göras senast en vecka innan det angivna datumet. Kalendern i sig ska publiceras innan det finansiella året påbörjats.

Rapporternas innehåll

Bokslutskommunikén och kvartalsrapporterna ska som minimum innehålla väsentlig information om försäljning, resultat per aktie, nettoomsättning och jämförbara tal. Kommunikén och rapporterna ska inledas med denna information i sammanfattad form. Bokslutskommunikén ska, om detta är möjligt, innehålla information om tilltänkta utdelningar samt planerad dag för årsstämman. Sådan information behöver givetvis bara finnas om ett förslag till aktieutdelning finns vid offentliggörandet av rapporten. Kommunikén är alltså att se som en sammanfattning av rapporten. Kommunikén ska även innehålla information om var och när årsredovisningen kommer finnas tillgänglig för allmänheten.

Rapporterna och bokslutskommuniké är mycket viktig information för marknaden och därför är det av yttersta vikt att bolaget sköter rapporteringen på ett korrekt sätt. Aktiekursen brukar i regel reagera extra kraftigt efter att sådan rapportering lämnats, beroende på hur marknadens förväntningar infriats eller inte. För ett bolag som inte sköter rapporteringen korrekt väntar sanktioner från börsens disciplinnämnd och vid grövre överträdelser kan till och med straffrättsliga åtgärder vidtas.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar