Förändringar i börsbolags styrelse, ledning eller byte av revisor


Med ”börsbolag” åsyftas i allmänhet sådana bolag som är noterade på en reglerad marknad. I Sverige finns två stycken reglerade marknader som drivs av en börs; OMX Nordic Exchange Stockholm AB (oftast kallad ”Stockholmsbörsen” eller ”OMX”) samt Nordic Growth Market (”NGM Equity” eller ”NGM”). Vid sidan om dessa två finns även Burgundy AB (”Burgundy”) som också räknas som en reglerad marknad. Med begreppet ”reglerad marknad” avses ett gränsöverskridande system inom EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) som sammanför köpare och säljare av finansiella instrument, där handeln är reglerad av ett objektivt regelverk och där affärerna leder till avslut. Benämningen ”börsbolag” i strikt mening omfattar alltså endast bolag som handlas på någon av de reglerade marknaderna. När ett aktiebolag noterar sina aktier på börsen ingår bolaget ett avtal, vilket innebär att bolaget underkastar sig börsens regelverk. Reglerna för Stockholmsbörsen och NGM är i stort identiska, varför det är möjligt att behandla reglerna för båda börserna i samtidigt.

När ett börsbolag föreslår en förändring i ledning eller styrelse ska förslaget till en sådan förändring offentliggöras. Detta kan vara byte av verkställande direktör (”VD”) eller andra betydelsefulla förändringar bland bolagets högre befattningshavare såsom inköpschefer eller divisionschefer. När ett byte av nyckelperson föreslås, eller de facto sker, ska information om den nytillträdde personen offentliggöras. Sådan information är exempelvis namn, bakgrund och tidigare befattningar. Detta ska ge marknaden en möjlighet att bedöma individens kompetens och på vilka grunder befattningen tillsats.

Om bolagsstämman beslutar att byta revisor ska detta också offentliggöras. Emellertid krävs inte en lika ingående beskrivning av den nye revisorn som när ny styrelseledamot tillträder eller byte av VD sker. Det räcker i allmänhet med att ange vilken revisionsfirma som har anlitats och referenser. Det är dock aldrig fel att ange motiven till att en ny revisor utsetts. Revisorn är av stor betydelse för att tillvarata aktieägarnas intresse och är i egentlig mening inte anställd av bolaget, utan aktieägarna, även om bolaget är den som betalar arvodet. Förslag till ny styrelseledamot lämnas generellt i kallelsen till bolagsstämman för att aktieägarna ska kunna få tid att bilda sig en uppfattning om personen och fatta ett förnuftigt beslut. Förslaget ska ackompanjeras av en kort beskrivning av individens meriter, såsom tidigare befattningar och relevanta erfarenheter som är av betydelse vid bedömningen om personen är lämplig som styrelseledamot eller ej.

En svårighet med denna regel kan vara att avgöra vilken personkrets som omfattas. Att styrelse och VD är nyckelpersoner i bolaget är tveklöst. Alla förändringar i styrelsen eller av VD är av väsentlig betydelse för marknaden. Emellertid kan andra personer, som till titeln inte verkar särskilt betydelsefulla, de facto träffas av regelverket. Bedömningen av vilka personer och befattningar som omfattas måste göras utifrån den specifika verksamheten samt företagets organisation. Det innebär att personförändringar kan bedömas som väsentliga i ett bolag, men inte ett annat. Individer med specialkompetens kan vara mycket viktiga för ett företag, även om de inte befinner sig långt upp i företagshierarkin.

Information om förändringar i företagets ledning är av relevans för att marknaden ska kunna avgöra vilken kompetens som finns i bolaget. Att en välkänd VD avgår kan vara en indikation på att bolagets utveckling inte går i önskad riktning eller att bolaget tappar värdefull kompetens till annat bolag.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar