Avnotering av börsbolag


Med ”börsbolag” åsyftas i allmänhet sådana bolag som är noterade på en reglerad marknad. I Sverige finns två stycken reglerade marknader som drivs av en börs; OMX Nordic Exchange Stockholm AB (oftast kallad ”Stockholmsbörsen” eller ”OMX”) samt Nordic Growth Market (”NGM Equity” eller ”NGM”). Vid sidan om dessa två finns även Burgundy AB (”Burgundy”) som också räknas som en reglerad marknad. Med begreppet ”reglerad marknad” avses ett gränsöverskridande system inom EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) som sammanför köpare och säljare av finansiella instrument, där handeln är reglerad av ett objektivt regelverk och där affärerna leder till avslut. Benämningen ”börsbolag” i strikt mening omfattar alltså endast bolag som handlas på någon av de reglerade marknaderna. När ett aktiebolag noterar sina aktier på börsen ingår bolaget ett avtal, vilket innebär att bolaget underkastar sig börsens regelverk. Reglerna för Stockholmsbörsen och NGM är i stort identiska, varför det är möjligt att behandla reglerna för båda börserna i samtidigt.

Med ”avnotering” åsyftas att ett bolag, vars aktier tidigare handlats på en reglerad marknad, upphör att handlas där. En avnotering är en dramatisk förändring i bolagets liv. Syftet med att aktierna är upptagna till handel är att kapitalanskaffningen underlättas väsentligt. Motsatsvis blir det svårare för bolaget att anskaffa kapital efter en avnotering. Det finns i huvudsak två sätt på vilket ett bolag kan avnoteras, antingen efter egen ansökan eller genom beslut från börsen.

Ett bolag kan ansöka om att dess aktier ska avnoteras. Ansökan riktas till börsen, som har att fatta beslut i frågan. Vilken dag som ska vara den sista som aktierna kan handlas på börsen avgörs genom samspråk mellan bolaget och börsen. I regel kan aktierna avnoteras fyra veckor efter att börsen godtagit en ansökan om avnotering. Sådana ansökningar är vanliga efter att bolagets aktier varit föremål för ett lyckat offentligt uppköpserbjudande. Vid en ansökan som föranletts av ett offentligt uppköpserbjudande kan börsen besluta att avnotering ska ske inom två veckor från beslutsfattandet. Skulle emellertid bolagets storlek vara betydande och aktieägarkretsen mycket spridd kan börsen dra ut på avnoteringsprocessen i upp till sex månader. Börsen ska vid varje enskilt tillfälle avgöra vilken avnoteringstid som är lämplig.

Lite mer kontroversiellt är avnotering som följd av ett direkt beslut från börsen, utan att bolaget önskat detta. Det finns tre olika tillfällen då börsen kan fatta sådant beslut:

1. Bolaget har ansökt om konkurs, avvecklat verksamheten eller liknande beslut lämnats in till allmän domstol.
2. Bolaget uppfyller inte noteringskraven och har inte åtgärdat detta inom en sexmånadersperiod från att börsen uppmärksammat bolaget på problemet. Bristerna måste dock vara av väsentlighet.
3. Bolaget har, efter påminnelse, inte betalat noteringsavgiften.

Det är börsens disciplinnämnd som fattar beslut om avnotering vid de tillfällen då bolaget inte uppfyller noteringskraven (p.2). Aktiemarknadsnämnden är den instans som avgör om sådan överträdelse av noteringskraven skett, medan påföljden således bestäms av disciplinnämnden.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar