Aktieägaravtal


Ett aktieägaravtal är ett avtal som har ingåtts mellan ägare i ett aktiebolag. Det skall redan inledningsvis poängteras att parter i avtalet är enskilda aktieägare och inte bolaget i dess helhet. Det är således dessa aktieägare som är bundna av avtalet och inte bolaget. Aktieägaravtalet kommer dock att påverka bolagets i den mån aktieägarna som är parter i avtalet är tillräckligt många för att få ett praktiskt inflytande vid aktiebolagets bolagsstämma. Vad aktieägaravtalet skall reglera bestäms helt av aktieägarna själva. Den gemensamma nämnaren för alla aktieägaravtal är dock att parterna vill enas om hur aktiebolaget skall drivas samt vilka rättigheter och skyldigheter som tillkommer var och en av de avtalsslutande aktieägarna.

Ett aktieägaravtal är, till skillnad från en bolagsordning, inte ett offentligt dokument. Detta innebär att aktieägarna till större utsträckning kan reglera känsliga frågor i ett aktieägaravtal, med mindre risk för att konkurrenterna får reda på vad frågan gäller. Till exempel kan aktieägaravtalet reglera vem som får köpa aktier i bolaget. Genom så kallade överlåtelsebegränsningar kan ett aktieägaravtal begränsa aktieägarkretsen för att minimera insynen i aktiebolagets verksamhet eller bevara en tradition (då till exempel aktieägarkretsen i ett aktiebolag har gått från generation till generation). En överlåtelsebegränsning genom ett hembudsförbehåll kan dock bara tas med i bolagets bolagsordning och inte regleras i ett aktieägaravtal.

Ett aktieägaravtal kan tyckas ha en större betydelse för lite mindre aktiebolag. Vad gäller reglerna för hur ett aktiebolag skall bedrivas kan det i lagstiftningen faktiskt finnas en tendens att rikta sig mer mot större aktiebolag, till exempel till bolag som är börsnoterade. Detta kan i sin tur medföra att verksamheten i mindre bolag inte blir reglerad till full belåtenhet. Därför kan ett aktieägaravtal vara ett mycket bra sätt att klart och tydligt bestämma vad som skall gälla för just det specifika bolaget och just de aktieägarna. Att teckna ett aktieägaravtal ger alltså en avsevärd frihet för aktieägarna och minskar risken för framtida tvister. Det skall noteras att aktieägaravtalet inte behöver gälla samtliga ägare. Om en fråga bara berör vissa aktieägare kan avtalet slutas endast mellan dessa parter.

När aktieägarna ingår ett avtal görs detta ofta på bestämd tid. Trots att det inte finns några restriktioner vad gäller avtalslängden ingås de flesta avtal på cirka fem år. Under den tid som aktieägaravtalet löper är det en god idé att reglera hur ansvaret för bolaget skall delas. Hur skall man besluta i vissa frågor? Det brukar också vara klokt att bestämma vad som skall gälla om en aktieägare säljer sina aktier och inte längre kan delta i verksamheten. Om bolaget skulle ha behov av att genomföra en nyemission eller fondemission i framtiden är det bra att ha reglerat under vilka förhållanden sådana emissioner kan äga rum.

Liknande artiklar

Aktiebok

Aktiebrev

Aktier

Bläddra bland juridiska artiklar