Viss levnadsstandard


Konventionsstaterna som är parter till Barnkonventionen erkänner rätten för varje barn att få åtnjuta en viss levnadsstandard som krävs. Detta med fokus på vad som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Huvudansvaret för att säkerställa levnadsvillkoren ligger hos föräldrarna eller andra som kan ses som ansvariga för barnet. Detta skall göras inom ramen för de ansvarigas förmåga och deras ekonomiska resurser. Huvudansvaret ligger alltså i första ledet hos de ansvariga i föräldrahemmet och det är dessa som utefter sina resurser skall göra allt som är nödvändigt för att säkra att barnet får en trygg tillvaro.

Konventionsstaterna skall i enlighet med de förhållanden som råder i landet och utifrån deras resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet. Detta innebär att hjälpa de ansvariga att kunna genomföra denna rättighet om barnets levnadsvillkor. Det betyder även att staten vid behov bör tillhandahålla sådant bistånd som är lämpligt för att säkerställa barnets bästa intressen. Det kan handla främst om materiellt bistånd, men även om att arbeta med föräldrarna och utarbeta stödprogram för dessa (samt för barnet). Även sådant som att hjälpa familjen med grundläggande behov för att säkerställa en viss levnadsstandard ingår, som att erbjuda särskild hjälp i fråga om mat, kläder och bostad.

I fråga om att säkerställa en viss levnadsstandard ingår att säkerställa föräldrarnas ansvar gentemot barnet. Oavsett om föräldrarna lever ihop eller är separerade, så är grundprincipen att dessa har en skyldighet att ta hand om barnet. Detta märks enklast via ett ansvar för ekonomiskt underhåll gentemot barnet. Därmed åtar sig konventionsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa indrivning av underhåll från föräldrar eller andra som har ekonomiskt ansvar för barnet, både inom konventionsstaten samt från utlandet. Därmed ingår det i denna princip att konventionsstaterna skall samarbeta, för att kunna möjliggöra en sådan indrivning i fråga om barnets rätt till underhåll. Konventionsstaten skall främja anslutning till internationella överenskommelser eller ingående av sådana överenskommelser som är av betydelse för barnets bästa intressen, i detta fall i fråga om underhåll samt föräldrar och barn som bor i olika länder.

Barnet har alltså rätt till att få en viss standard i hemmamiljön. Detta inkluderar mat, kläder samt bostaden, allt för att trygga barnets utveckling och garantera en säker miljö och uppväxt. För att säkerställa denna levnadsstandard har föräldrarna därmed ett ansvar gentemot barnet, i detta ingår underhållsskyldigheten. Kan föräldrarna eller de ansvariga inte säkerställa en trygg levnadsstandard, då ansvaret i första hand hänger på dessa, så fallet det på staten att agera. I enlighet med konvention skall staten se till att barnet får en trygg hemmamiljö genom att, bland annat, erbjuda föräldrarna/de ansvariga hjälp med att trygga denna levnadsstandard. Detta garanteras bland annat i form av ett barnbidrag, eller exempelvis ett utökat bostadsbidrag för flerbarnsfamiljer.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar