Barnets rekreation


Barnkonventionen stadgar att barnet har rätt till vila, fritid, lek och rekreation anpassat efter barnets ålder. Barnet skall även beredas möjlighet att fritt få delta i det kulturella och konstnärliga livet. Att se till så skolgårdarna är utrustade med parker eller idrottsplatser, att bygga lekparker eller att satsa på barn- och ungdomsidrotten är exempel på detta. I fråga om det konstnärliga livet handlar det om att se till så att barnet har möjlighet att få utrycka sig på ett konstnärligt vis, exempelvis via att få delta i teaterverksamhet osv. En stor del av detta handlar om att staten ska kunna erbjuda aktiviteter, vilket betyder att staten ska, utefter sina resurser, investera i idrotten och det konstnärliga livet, speciellt i fråga om barns behov. Barnkonventionen i sin helhet bygger på att främja sådant som är i barnets bästa intressen, men att samtidigt främja samarbete staterna emellan. Det är inte uttryckligen sagt att staterna ska erbjuda lån/bidrag för att främja barnets rätt till rekreation, men detta kan utläsas av konventionens anda, nämligen att barnen ska ha samma möjligheter oavsett var de fötts.

I övrigt skall konventionsstaterna respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Det skall alltså finnas möjligheter för barnen att utvecklas på ett kulturellt/konstnärligt plan samtidigt som de gör övrig utbildning. Ett bra exempel på detta, om än ett litet, är att vissa stater har estetiska ämnen som tillval i skolgången, samt att övriga kulturrelaterade ämnen finns i kursplanen. Staterna ska även bygga upp och uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. Dessa möjligheter ska vara lika för alla barn, oavsett bakgrund. Det samma gäller rekreations- och fritidsverksamhet, där lämpliga och lika möjligheter alltså skall ges till alla barn. En viktig aspekt i det hela är att staten inte enbart skall tillhandahålla dessa möjligheter, utan aktivt uppmuntra till ett mer kulturellt/konstnärligt/sportsligt liv genom att erbjuda möjligheter att få prova olika saker, exempelvis i samband med skolgången.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar