Barnombudsmannen i Sverige


Barnombudsmannen (BO) är en statlig myndighet som inrättades 1993 med uppgift att företräda barn och ungas rättigheter och verka för att FN:s barnkonvention efterlevs och genomförs i Sverige. Eftersom barnkonventionen inte utgör bindande lag i Sverige ska det svenska rättssystemet och samhället istället anpassas så att de svenska lagarna och svensk myndighetspraxis möter de krav som barnkonventionen ställer. Barnombudsmannen är också titeln på den person som för tillfället har huvudansvaret för frågorna, och 2008-2014 är Fredrik Malmberg barnombudsman. Barnkonventionen ratificerades av Sverige 1990 och barnombudsmannen fick huvudansvaret för att övervaka så att svensk lagstiftning och praxis hos förvaltningsmyndigheter, kommuner, landsting, domstolar, sociala myndigheter, skolor m.m. var i överensstämmelse med konventionens krav. Den norska barnombudsmannen, som inrättades 1981, utgjorde modellen även för den svenska myndigheten.

Barnombudsmannens arbetsuppgifter är generella och vida. Barnombudsmannen arbetar generellt för barn och ungas rättigheter i Sverige och ägnar sig alltså inte åt enskilda fall. Om man har frågor i ett enskilt ärende är det alltså socialnämnden i barnets hemkommun man ska vända sig till. Kommer det till barnombudsmannens kännedom att ett barn far illa har dock barnombudsmannen en lagreglerad skyldighet att anmäla detta till socialnämnden.

En viktig del i arbetet med barnkonventionens genomförande är att barnombudsmannen ska uppmärksamma om det finns ett behov av att ändra lagar och förordningar som inte bedöms möta barnkonventionens krav, och att agera remissinstans och ge utlåtanden över förslag till nya lagar. Det främsta exemplet på detta är hur principen om att ”barnets bästa” ska vara styrande i alla beslut som rör barnet har införts i svensk lag, en princip som fått mycket stort genomslag i exempelvis socialtjänstens och migrationsmyndigheternas arbete. Principen om barnets bästa är hämtad direkt från FN:s barnkonvention och måste alltså följas i den utsträckning som principen har införts i svenska lagar. I arbetet ingår även att göra kontinuerliga uppföljningar av statusen för barn och ungas rättigheter i Sverige genom rapporter och statistik. Barnombudsmannen har dessutom en viktig opinionsbildande roll och har till uppgift att företräda barn och unga i samhällsdebatten. Barnombudsmannen har fått allt mer utökade befogenheter och får idag uppmana myndigheter, kommuner och landsting att lämna uppgifter och delta i överläggningar om hur barn och ungas rättigheter bäst ska kunna genomföras.

Barnombudsmän finns i ett tjugotal andra länder förutom Sverige och internationellt samarbete förekommer för att länderna ska kunna utveckla sitt praktiska arbete med barn och ungas rättigheter, samtidigt som barnombudsmannen har en lagreglerad skyldighet att närmare följa med i den internationella utvecklingen på barnkonventionens område och framförallt bevaka och följa upp de uttalanden som görs av FN:s barnrättskommitté.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar