Inhemsk och internationell adoption


I fråga om barnets rättigheter är det viktigt att diskutera adoptioner. Barnkonventionen säger att de konventionsstater som erkänner och/eller tillåter adoption skall säkerställa att barnets bästa kommer främst vid dessa förfaranden. Detta innebär att adoptioner måste ske i enlighet med klara riktlinjer samt att myndigheterna har en översyn över detta. Därmed innefattas även att konventionsstaterna ser till att endast behöriga myndigheter får handlägga adoptionsrelaterade ärenden. Konventionsstaterna skall alltså utgå ifrån att särskilda myndigheter skall handlägga sådana ärenden. Myndigheterna skall sedan agera i enlighet med tillämplig lag samt förfaranden, dvs. skall lagen redan ha anpassats för att säkerställa detta. Med grund i allt detta och med basis på all relevant och tillförlitlig information ska myndigheten besluta om adoptionen.

Beslutet om adoption bör tillåtas skall sedan tas med hänsyn till barnets ställning i förhållande till diverse aspekter. Att föräldrarna, släktingar, vårdnadshavare, samt om så krävs de personer som berörs av adoptionen har givit sitt fulla samtycke till adoptionen är något som skall beaktas. Överväganden om adoptionen bör tillåtas skall även göras utifrån sådan rådgivning som kan behövas i vissa fall. Myndigheterna skall sedan erkänna att internationell adoption kan övervägas som ett alternativ om barnet inte kan placeras i fosterfamilj eller adoptivfamilj, eller om den inte kan tas om hand på lämpligt sätt överhuvudtaget i hemlandet.

Myndigheterna skall sedan säkerställa att det barn som berörs av en internationell adoption får åtnjuta vissa garantier som säkerställer att de normer och principer som rör det internationella adoptionsförfarandet motsvarar vad som gäller vid inhemsk adoption. Med andra ord skall Svenska myndigheter kunna säkerställa att om en ett barn adopteras av en familj i USA, så skall den processen uppnå samma standard som vid adoptioner i Sverige samt garantera barnet samma säkerhet. Detta är tillagt i Barnkonventionen för att säkerställa att barnets bästa intressen kommer i första hand vid en adoption till utland. Då utländska adoptioner blivit mer sedvanligt är det därför av största vikt att det skapats en internationellt allmänt vedertagen procedur för detta. Konventionsstaterna skall även säkerställa att personerna som är inblandade i adoptionen inte åtnjuter någon otillbörlig ekonomisk vinning på grund av denna, för att säkerställa att ekonomiska intressen inte påverkar vart barnet hamnar.

Konventionsstaterna bör även se till att adoptionsprocessen har samma standard oavsett vart den görs, därmed skall staterna främja, där det är lämpligt, att vissa avtal ingås. Staterna skall skydda själva syftet med adoptioner genom att ingå bilaterala eller multilaterala avtal eller överenskommelser och genom detta eftersträva att placeringen av barn i ett annat land endast sker genom att behöriga myndigheter eller organ sköter processen. Barnkonventionen ser till att barn från fattigare länder inte skall adopteras ut till föräldrar i ”rikare” länder enbart på grund av ekonomiska intressen – genom myndigheters inblandning i processen menar konventionen att man säkerställer att barnets intressen hamnar före de ekonomiska. Vid inhemska eller internationella adoptioner behöver myndigheterna i konventionsstaterna ha klara riktlinjer för översyn samt handläggning av dessa ärenden och det ställs stora krav på att staten skall fatta beslut om adoption utifrån vad som kan anses vara bäst för barnet.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar