LC Barn och narkotika


De stater som antagit FN:s Barnkonvention åtar sig att skydda barnets intressen. Konventionsstaterna skall därmed vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnets utveckling inte hindras. Dessa åtgärder kan bland annat handla om särskilda lagstiftningsåtgärder. I övrigt skall staterna utveckla administrativa enheter för att sköta problem så som problem med droger, detta för att trygga att barnet får den hjälp den behöver. Utöver detta skall konventionsstaterna utveckla sociala åtgärder. Dessa åtgärder kan vara för att upplysa barnen eller allmänheten om narkotikans skadeverkningar.

Syftet med dessa åtgärder är självfallet att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen såsom definieras i lag. Åtgärderna skall även se till att förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen. Den senare nämnda aspekten, narkotikaframställningen, är av vikt i fråga om utvecklingsländer. Att se till så att dessa länder utvecklar åtgärder för att skydda barnen som oftast är de som utnyttjas i framställningen och försäljningen är ett första steg för att säkra en bättre tillvaro för dessa barn. I övriga lite mer utvecklade länder såsom Sverige så är dessa åtgärder av största vikt då internet och den tekniska utvecklingen gjort det möjligt för barn och unga att få tag på illegala droger. Att drogmarknaden ständigt utvecklar nya koncept, tar något som är illegalt och ändrar den kemiska uppsättningen för att ”lura lagen”, innebär att det ständigt finns möjlighet för barn att få tag på droger och för säljarna att utnyttja dessa barn. Konventionen uppmanar därför staterna att utveckla en god grund för att motarbeta denna marknad. Vissa länder kommer allt längre när det kommer till detta. I fråga om att droger ständigt förnyas för att lura lagen så har vissa länder förberett sig genom att ständigt vara aktiva och analysera de nya drogerna för att snabbt se till så att de förklaras olagliga. Med den moderna utvecklingen kan barn få tag på allt över internet, föräldrarna har svårt att hålla koll på denna utveckling men det är upp till konventionsstaten att se till att åtgärder för att hitta säljarna, analysera drogerna, samt hindra vidareförsäljning finns klara att tillgå.

Barn skall ha möjlighet att kunna leva i trygghet, men när droger säljs som godis, speciellt över internet, kan det vara svårt för vissa att förstå faran i att använda sådana. Just därför är det förebyggande arbetet, att upplysa barnen om droger och deras effekter en stor del av arbetet i att hindra barnet från att hamna i beroende. Staten skall, vid de situationer där det redan övergått i ett beroende, ha klara föreskrifter för att motarbeta och rehabilitera detta samt arbeta aktivt för att barnet snabbt skall kunna komma tillbaka till sitt normala liv. Konventionen ser till att uppmana staterna att förhindra droger, samt att hjälpa varandra att utveckla teknik och kunnande för att motarbeta drogmarknaden.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar