Sexuellt utnyttjande


Barnkonventionen skyddar barn från olika former av utnyttjande, men det viktigaste sker nog i form av att skydda barnet mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Konventionsstaterna åtar sig därmed att skydda barnet mot dessa utnyttjanden och övergrepp. Detta är dock en av principerna som Barnkonventionen starkast framhäver och därmed kräver den också samarbete staterna emellan. Konventionsstaterna skall se till att skydda barnet genom att vidta alla lämpliga åtgärder och detta inkluderar nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder och avtal för att säkerställa att barnet skyddas.

Åtgärderna som Barnkonventionen framhäver handlar om att förhindra att barnet hamnar i vissa situationer. Detta handlar om att förhindra att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling. Dessa åtgärder kan vara så pass simpla som att identifiera vissa förövare eller upplysa allmänheten, skolor samt internationella organisationer om dessa problem för att säkerställa en vaksamhet.

Konventionen syftar även till att förhindra att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig verksamhet. Internationellt samarbete samt åtgärder i lagstiftning och administration ska se till att hindra att detta sker. Samarbete polismyndigheter emellan i olika konventionsstater skall se till att hindra ligor som sysslar med barnprostitution från att lyckas. Detta arbetssätt ser till att snabbt begränsa alternativen för vart dessa ligor kan vända sig, därmed blir det också enklare för staterna att samarbeta och fånga ligorna och på så vis trygga barnens tillvaro. Detta sker främst i utvecklingsländer och därmed är det viktigt för övriga konventionsstater att hjälpa dessa länder i form av informationsutbyte, övrig kunskap samt att i den mån det behövs erbjuda personal eller polisiär hjälp.

Just den moderna utvecklingen är av intresse för denna konventionsprincip. Internet och de dörrar det öppnar innebär inte enbart att barn kan utsätta sig för fara genom att komma i kontakt med folk som vill dem illa, men även att det blir mycket enklare att tillhandahålla illegalt material över internet. Det finns en grupp människor som livnär sig på att sprida visst material och det finns de som söker sig till denna information. När det handlar om barnpornografiska bilder är det en självklarhet att konventionsstaten skall arbeta aktivt för att motarbeta detta genom att ta alla lämpliga åtgärder. Att skapa en slags internationell nätpolis har varit resultatet av denna konventionsprincip, där det snabbt, genom internationellt samarbete, gått att spåra och tillfångata olika individer som bedriver denna illegala verksamhet. Syftet med konventionen är att hindra att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och övrigt pornografiskt material samt övriga situationer där det kan vara fråga om sexuellt utnyttjande. Staten skall arbeta i förebyggande syfte, ha klara riktlinjer för hur man handskas med detta problem, samt ska se till att redan vid tidig ålder informera barnen ute i skolorna om dessa problem, för att lära dem om allvaret och förklara hur de skyddar sig mot sådant, speciellt över internet.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar