Syftet med barnets utbildning


Konventionsstaterna är överens om att utbildningen skall ha barnets bästa i åtanke. Barnets utbildning skall därmed syfta till att främja barnets utveckling. Meningen är att säkerställa att barnets fulla potential ges en möjlighet att blomstra i goda institutioner. Att utveckla barnets fulla möjligheter till detta samt i fråga om barnets personlighet, anlag, samt fysiska och psykiska förmåga. Utbildningen skall se till att utveckla en respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för övriga principer som fastställts i Förenta Nationernas stadgar.

Konventionsstaterna skall även säkerställa att syftet med barnets grundläggande utbildning belyser vissa viktiga frågor. Främst handlar det om att genom utbildningen utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden. I övrigt skall utbildningen även belysa sådant som är av vikt för både vistelselandet och ursprungslandet, exempelvis om barnet fötts i en annan stat. Då handlar det om att utveckla en respekt för ursprungslandets och vistelselandets nationella värderingar och även att utveckla respekt för övriga kulturer. Utbildningen skall alltså syfta till att främja en värld där barn kan utvecklas utan att deras utbildning skall präglas av allt för kulturella värderingar, en ömsesidig respekt för alla kulturer skall genomlysa alla konventionsstaternas utbildningsinsatser.

Utbildningen syftar även till att förbereda barnet för det kommande ansvaret denne kommer att få som vuxen. Det handlar om att skapa en bra grund för att barnet kan fungera och leva ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Barnet skall genom sin utbildning hysa en anda av förståelse, fred, tolerans, samt respektera jämlikhet mellan könen. I övrigt syftar utbildningen även till att främja vänskap mellan olika folkgrupper, bland annat etniska, nationella och religiösa grupper samt personer som tillhör urbefolkningar. Tanken som konventionen vill belysa är att alla barn föds lika och att med en så god och jämlik utbildning som möjligt så kan de utvecklas på bästa sätt. Då tänker även konventionen att om utbildningen sedan belyser god anda och främjar goda värderingar kan det komma till att skapa en bättre värld. Utbildningen skall även se till att utveckla en grundläggande respekt för naturen och belysa olika miljö aspekter. Därmed ser man att konventionen inte enbart fokuserar på barnets bästa i denna bemärkelse, utan även att utveckla och utbilda barnen så att de även kan skydda miljön.

Denna konventionsprincip om syftet med utbildning skall inte tolkas som att den inskränker den enskildes eller organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsanstalter, så länge som principerna i konventionen och dess krav är uppfyllda i fråga om undervisningen och att detta respekteras. Övriga lärosäten som inte är statliga skall uppfylla samma minimikrav som staten måste uppfylla och behöver därmed även uppfylla de villkor som är ställda enligt barnkonventionen. För att ett privat lärosäte överhuvudtaget skall vara tillåtet enligt konventionen, så har staten en skyldighet att kontrollera att institutionen har en möjlighet att uppfylla konventionens principer om barnets bästa och dess utbildning.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar