Barn med handikapp


Konventionsstaterna skall se till att det barn som har ett fysiskt eller psykiskt handikapp skall få åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv. Vidare menar barnkonventionen att detta skall få göras under förhållanden som säkrar barnets värdighet. Konventionsstaterna måste även se till att främja barnets självförtroende samt göra det möjligt för barnet att aktivt kunna deltaga i samhället. Anpassad skolgång, möjligheter att kunna göra sådant som andra barn får göra, samt möjligheten att kunna utvecklas är grundpelare i detta och därför är det viktigt för staten att se till att skapa en tillvaro där barnet får dessa möjligheter.

Konventionsstaterna behöver även se till att barnet får den omvårdnad den behöver. Detta innebär ett erkännande av att det handikappade barnet har rätt till särskild skydd och omvårdnad. Inom ramen för de resurser som finns tillgängliga skall konventionsstaten uppmuntra och säkerställa att barnet och dess familj/vårdnadshavare har rätt till bistånd. Detta bestäms som sagt utifrån tillgängliga resurser men även utifrån vad som kan anses vara lämpligt och behövligt för barnets utveckling. Föräldrarnas/vårdnadshavarnas situation är något som staten måste se över, har dessa inte den ekonomi som behövs till att hjälpa barnet, så skall de få möjlighet till statlig hjälp för att ge barnet en god tillvaro.

Med hänsyn till det handikappades barnets särskilda behov och föräldrarnas ställning så har det bestämts att det bistånd som ges får vara kostnadsfritt, i mån av resurser och med tanke på föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller tillgångarna hos övriga som tar hand om barnet. Detta bidrag skall säkerställa att barnet har en effektiv tillgång till undervisning och utbildning. I övrigt syftar det även till att hjälpa vid hälso- och sjukvård, rehabilitering samt övriga förberedelser för arbetsliv eller rekreation som barnet kan tänkas behöva. Detta görs för att på bästa vis säkerställa att barnet integreras i samhället och utvecklas, denna utveckling skall innefatta både kulturell och andlig utveckling.

Konventionsstaterna skall säkerställa ett internationellt samarbete i syfte att främja utbyte om lämplig information som kan tänkas hjälpa barn med handikapp. Detta inkluderar hälsovård och medicinsk, psykologisk samt funktionell behandling av handikappade barn. I övrigt skall samarbete även präglas av ett utbyte av utbildnings/kunskapsmetoder, samt hjälpa till att utveckla skol- och yrkesutbildningar för att bättre integrera det handikappade barnet och vidga staternas erfarenhet inom dessa områden. Konventionen menar även att särskild hänsyn bör tas till de behov som finns hos utvecklingsländer, därav kan uttolkas att övriga länder skall säkerställa ett informationsutbyte för att se till att även de mindre utvecklade länderna skall ha möjlighet att tillvarata barnets intressen och rättigheter i enlighet med konventionen.

Konventionen uppmanar alltså sina medlemsländer att utvecklas i samråd för att erbjuda barnet den bästa möjliga chansen att kunna integreras in i samhället och få en god möjlighet att själv forma sin framtid. Med denna konventionsrättighet så har barnkonventionen strävat efter att säkerställa att dessa barn får samma möjlighet som övriga barn i samhället, samt att se till att staterna inte gör någon skillnad på dessa.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar