Strikt ansvar


Strikt ansvar är en form av skadeståndsskyldigt där det inte har någon betydelse huruvida någon har vållat skadan eller inte. Det strikta ansvaret återfinns på flera vitt skilda områden. Vad områdena har gemensamt är ofta att det handlar om någon typ av farlig verksamhet. Ett av områdena där strikt ansvar gäller är på luftfartens område. Det handlar framförallt om skador som drabbar människor eller egendom som finns på marken till följd av att ett flygplan störtar eller att föremål från flygplanet faller ner på marken. Några andra områden där strikt ansvar gäller är inom kärnkraftsverksamheten, där ansvaret är strikt för olyckor i ett kärnkraftverk och inom el-verksamheten, där ansvaret är strikt för skador som drabbar någon genom att den får ström i sig från en starkströmsanläggning. Detta kan exempelvis ske då någon skadas av en nedfallen elektrisk ledning eller då elektrisk ledning orsakar brand.

Begränsningar i ansvaret

Det strikta ansvaret följer med en verksamhets farliga karaktär, vilket innebär att alla skador som exempelvis inträffar på ett kärnkraftverk inte är ålagda strikt ansvar. Om en anställd på kärnkraftverket gör sig illa i personalmatsalen gäller inte strikt ansvar. Det strikta ansvaret gäller alltså endast för den typiska faran med verksamheten. Det finns flera bestämmelser i de olika lagar som stadgar strikt ansvar som säger att det strikta ansvaret inte gäller då två parter ingått avtal med varandra. Vidare kan undantag ibland göras när en farlig verksamhet som är belagd med strikt ansvar drabbar en annan verksamhet av samma natur, exempelvis då ett flygplan skadar ett annat flygplan.

Strikt ansvar för djur

En djurägare ansvarar som huvudregel endast i de fall han eller hon varit oaktsam. Om en grannes katt lyckas ta sig in i ett hus och förstör möbler eller annat måste ägaren till möblerna visa att kattens ägare varit oaktsam. Det finns dock bestämmelser som ålägger en djurägare strikt ansvar i vissa situationer. En av bestämmelserna handlar om tillsyn över hundar och katter. Om en hund orsakar en skada skall den ersättas av ägaren, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Ansvaret gäller inte endast ägaren utan även den som använder hunden, exempelvis den som hjälper ägaren att rasta hunden. Undantag görs ibland för hundar som används inom polisen och försvarsmakten. För katter gäller däremot inget strikt ansvar.

Bläddra bland juridiska artiklar