Principalansvar


Principalansvaret innebär att vissa personer inte enbart ansvarar för de skador personen själv orsakar. Dessa personer ansvarar även i viss mån för skador som andra personer orsakar. Principalansvaret görs främst gällande i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Enligt gällande rätt ansvarar en arbetsgivare för skador som en arbetstagare orsakar i dennes tjänsteutövning.

Skada vållad i tjänsten

Ansvar för skada vållad av annan uppkommer endast när denne handlat i tjänsten. Detta innebär att en arbetsgivare normalt inte svarar för vad en anställd gör på sin fritid. Det finns dock undantag där en arbetstagares handlande på fritiden kan ha ett särskilt starkt samband med dennes anställning att ansvar för arbetsgivaren ändå kan uppkomma. De handlingar som omfattas av principalansvaret är först och främst sådana handlingar som tillhör en arbetstagares normala arbetsuppgifter. Vid handlingar av privat natur ansvarar arbetstagaren normalt inte ens om de utförs under arbetstid. En arbetsgivare (principalen) kan även bli ansvarig för brott som en arbetstagare begår. En förutsättning är dock att de har ett nära samband med tjänsten. Vid handlingar från arbetstagarens sida som är helt omöjliga att förutse för arbetsgivaren, exempelvis rena sabotagehandlingar eller dråp, svarar emellertid inte arbetsgivaren.

Vem är arbetstagare?

Principalen (arbetsgivaren) ansvarar som sagt för arbetstagare i tjänst. Frågan är emellertid vilka som omfattas av detta stadgande. I de flesta fallen är det inte svårt att avgöra vem som är arbetstagare. Principalansvaret ska tillämpas på de som faller under arbetstagarbegreppet. Utöver de som är anställda omfattas även personer som utför liknande uppgifter som en arbetstagare skulle kunna utföra för ett företag. Det skulle exempelvis kunna omfatta personer som tillfälligt utför en uppgift för en arbetsgivare som inte har en rörelse stor nog att det behövs någon anställd, såsom tillfälligt städhjälp, funktionär i en idrottsförening eller en fastighetsförvaltare som då och då besöker fastigheter vid sidan av sitt vanliga jobb. Principalansvaret gäller dock inte när en företagare anlitar en annan företagare att utföra arbete. Det avgörande är vem arbetsledningsrätten tillkommer. En tillfälligt anlitad städare får förmodligen anses ge upphov till principalansvar, medan en inhyrd städtjänst från ett bemanningsföretag förmodligen inte ger upphov till principal ansvar. Även om huvudregeln är att en arbetsgivare inte ansvarar för personer som hyrts in av en annan självständig företagare finns det vissa undantag. Ett exempel är när två parter har ingått ett avtal och den ena parten anlitar en utomstående självständig företagare för att uppfylla en avtalsförpliktelse. Då svarar normalt avtalsparten för skador som vållas av den inhyrda utomstående självständiga företagaren.

Vem är arbetsgivare/principal?

Ibland kan det vara på det viset att flera olika arbetsgivare skulle kunna ansvara vid en skada vållad av en arbetstagare. Avgörande blir i dessa lägen vem av arbetsgivarna som närmast kontrollerar arbetstagaren. Ett exempel skulle kunna vara att en maskin hyrs ut. Till maskinen medföljer även en specialutbildad maskinist som ska utföra arbeten med maskinen. Om maskinisten leds av dennes permanente arbetsgivare, det vill säga uthyraren, ska den permanente arbetsgivaren ansvara för skador som maskinisten vållar. Om den som hyr maskinen och den medföljande maskinisten skulle överta arbetsledningsrätten och lämnar instruktioner till maskinisten ansvarar förmodligen den som hyr maskinen för skada som maskinisten vållar, ett principalansvar uppstår alltså.

Bläddra bland juridiska artiklar