Patentlicenser


Som patentinnehavare har man, som grundregel, ensamrätt till att yrkesmässigt utnyttja den uppfinning som patentet berör. Av diverse anledningar kanske man ändå vill tillåta att någon annan utnyttjar uppfinningen, detta kan då ske genom att ett licensavtal ingås. Att bevilja någon en licens är inte detsamma som att sälja rätten till ett patent, utan det man gör är snarare att godkänna att den andra parten får en slags nyttjanderätt. I ett licensavtal kan man alltså komma överens om att, om än mot överenskommen ersättning, ge någon en viss rätt att utnyttja ens patentskyddade uppfinning medan man så att säga fortfarande har kvar ”grundrätten” till patentet.

Det kan finnas ett antal anledningar till varför man som patentinnehavare kan tänka sig att bevilja någon annan en licens. En anledning kan vara att man själv saknar det kapital eller den organisation som krävs för att fullt ut kunna utnyttja sin egen uppfinning. Om man exempelvis inte har möjligheten att själv producera, marknadsföra och sälja uppfinningen i någon större utsträckning, så kan det förstås vara ett lockande alternativ att istället tillåta att någon annan gör detta mot att patentinnehavaren erhåller en licensavgift. En annan vanlig anledning är att man, genom att bevilja någon annan en licens, själv kan beviljas en licens att utnyttja motpartens patentskyddade uppfinning – en så kallad korslicens (även kallat motlicens). Bland annat inom dator- och telekombranschen är det mycket vanligt med vad som kallas för patent pools. Patent pool-konceptet innebär, helt kortfattat, att flera olika patentinnehavare inom en viss bransch går samman och avtalar om att bevilja varandra korslicenser till en viss sorts teknik; mot att man godkänner att de övriga parterna i viss mån får lov att utnyttja ens egna uppfinningar, så får man alltså själv tillåtelse till att utnyttja de andra parternas uppfinningar. Patent pools kan i stor omfattning bidra till att underlätta teknikutvecklingen och möjligheten att fullt ut utnyttja sitt patent, framförallt i branscher där många olika parter har patent på uppfinningar som är beroende av varandra.

När man ingår ett licensavtal finns det vissa villkor som man typiskt sett avtalar om. Det gäller bland annat i vilken utsträckning licenstagaren (den som blir beviljad en licens) skall få lov att utnyttja uppfinningen, exempelvis om rätten skall ha någon geografisk begränsning, under hur lång tid avtalet skall gälla, ifall licenstagaren i sin tur skall ha rätt att bevilja någon annan en så kallad underlicens (att ge en tredje part licens till patentet på samma villkor som licenstagaren) och så vidare. Viktigt är förstås också att komma överens om vilken ersättning som licensgivaren (patentinnehavaren) skall ha rätt till, hur ersättningen skall beräknas, när den skall betalas ut, etc.

Beroende på hur villkoren för licensen ser ut så talar man ofta om olika sorters licenser – varav grundformerna utgörs av enkla alternativt exklusiva licenser. Att en licens sägs vara enkel betyder i princip att licenstagaren har rätt att utnyttja uppfinningen på det sätt som överenskommits, men licensgivaren reserverar sig rätten att själv få använda uppfinningen på det sätt som denne önskar samt har fortfarande rätt att bevilja även andra parter licenser. Om licensen är exklusiv medför det emellertid mycket större begränsningar i licensgivarens egen rätt att utnyttja uppfinningen. Något beroende på hur licensavtalet i övrigt ser ut, så innebär vanligtvis en exklusiv licens att licensgivaren förbinder sig att inte bevilja någon annan part än licenstagaren en licens. Exklusiviteten kan vara begränsad, exempelvis till ett visst geografiskt område, som exempel kan licenstagaren ges en exklusiv rätt att utnyttja uppfinningen i Sverige, men i andra länder är det fritt fram för andra parter. I de mest extrema fallen kan exklusiviteten innebära att licensgivaren själv inte alls har rätt att utnyttja sin uppfinning under den tid som licensavtalet löper.

Nämnvärt är att det kan göras en anteckning om att ett licensavtal ingåtts i patentregistret, detta kan vara praktiskt i ett antal situationer men påverkar inte licensavtalets giltighet. Att observera är vidare att trots att någon har beviljats en licens, så innebär det inte nödvändigtvis att denne inte ändå kan komma att begå patentintrång i det patent som licensen avser. Ifall licenstagaren inte följer licensvillkoren kan det resultera i att ett intrång begås. Slutligen kan det nämnas att inte alla licenser kommer till på frivillig väg; i vissa situationer kan det bli aktuellt med tvångslicenser.

Bläddra bland juridiska artiklar