Spridande av gift eller smitta, förgöring samt vårdslöshet med gift eller smittämne


Ifall en gärningsman framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa genom att förgifta eller infektera livsmedel, vatten eller något annat, så utgör detta agerande brottet spridande av gift eller smitta. Även att på något annat sätt sprida gift eller liknande, alternativt överföra eller sprida en allvarlig sjukdom, och därmed framkalla allmän fara för människors liv eller hälsa kan vara att bedöma som spridande av gift eller smitta. Det handlar här följaktligen främst om gärningar som medför allmän fara för en större, ofta obestämd, grupp av människor – spridande av gift eller smitta ingår nämligen under rubriken allmänfarliga brott. Om en gärningsman framkallar fara för en specifik person, genom att exempelvis förgifta dennes mat, så bedöms den gärningen vanligtvis inte i första hand enligt stadgandet om spridande av gift eller smitta, utan det blir då framförallt andra brottsrubriceringar som kommer ifråga (exempelvis mordförsök, eller vad som nu kan vara aktuellt utifrån de enskilda förutsättningarna). Att lägga märke till är vidare att det alltså inte nödvändigtvis krävs att någon faktiskt blivit skadad på grund av gärningsmannens agerande, utan för att gärningsmannen skall kunna dömas till ansvar för spridande av gift räcker det att agerandet framkallat fara för människors liv eller hälsa.

Som exempel på gärningar som kan vara att bedöma som spridande av smitta kan nämnas ifall en HIV-smittad gärningsman (som är medveten om sin sjukdom) har oskyddat samlag med ett stort antal personer, vilka utan att veta om det smittas och senare i sin tur sprider smittan vidare till ett antal andra personer. Vad gäller den första kretsen av personer, som gärningsmannen direkt smittat, kan gärningsmannen även komma att dömas för exempelvis misshandel (något beroende på gärningsmannens uppsåt och andra omständigheter). Som spridande av gift kan exempelvis räknas att en gärningsman förgiftar ett parti kött, som därefter bjuds ut till försäljning i en matbutik och därmed framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa. En gärningsman som begått spridande av gift eller smitta av normalgraden riskerar att dömas till fängelse i maximalt sex år. Anses det vara fråga om brott av ett grovt slag, så kan det bli aktuellt fängelse i mellan fyra och arton år, alternativt fängelse på livstid i de speciellt allvarliga fallen. När domstolen avgör huruvida brottet skall anses som grovt, tar den bland annat hänsyn till ifall många människor utsatts för fara genom gärningsmannens agerande samt ifall handlandet skett med uppsåt att skada annan till liv eller hälsa.

Spridande av gift eller smitta är, som framgått, ett brott som riktar sig mot människor. Att agera på ett liknande sätt som i detta stadgande, men med skillnaden att det uppkommer en fara för djur eller växter, kan dock även det vara att bedöma som brottsligt. Att framkalla allmän fara för djur eller växter exempelvis genom gift eller genom att överföra eller sprida elakartad sjukdom eller genom att sprida skadedjur eller ogräs utgör nämligen brottet förgöring. Även i samband med förgöring krävs alltså att gärningsmannens agerande medfört en allmän fara för djur eller växter; exempelvis att med avsikt förgifta enbart ett enskilt djur kan inte anses som förgöring. Som påföljd vid förgöring av normalgraden kan gärningsmannen dömas till böter, alternativt till fängelse i maximalt två år. Bedöms det röra sig om brott av ett grovt slag, kan det resultera i fängelse i mellan sex månader upp till sex år. Som försvårande omständigheter, som kan medföra att brottet anses grovt, kan nämnas ifall förgöringen skett med uppsåt att skada alternativt ifall egendom av högt värde utsatts för fara genom gärningsmannens agerande.

Såväl spridande av gift eller smitta som förgöring kräver någon form av uppsåt hos gärningsmannen för att dessa brott skall kunna anses ha begåtts. Brottsrubriceringen vårdslöshet med gift eller smittämne kräver dock endast oaktsamhet hos gärningsmannen. Om en gärningsman av oaktsamhet handlar på så sätt som diskuterats ovan (framkallar allmän fara för människors liv eller hälsa eller för djur och växter genom användandet av gift etcetera) så utgör det alltså brottet vårdslöshet med gift eller smitta. Här har gärningsmannen följaktligen inte uppsåt till den fara, smittspridning och så vidare som denne framkallar i och med sitt agerande, utan har orsakat detta av oaktsamhet. Vårdslöshet med gift eller smittämne kan leda till böter, alternativt fängelse i upp till två år, för gärningsmannens del.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar