Sexualbrott i samband med prostitution


I Sverige är det som grundprincip inte olagligt att vara prostituerad. Däremot är det många andra aspekter av prostitution som är olagliga – exempelvis att köpa sex av en prostituerad eller att på vissa sätt bidra till eller få inkomster från prostitution. Sexualbrott i samband med prostitution skall närmare diskuteras nedan.

Köp av sexuella tjänster

En prostituerad begår alltså inget brott genom att bjuda ut och sälja sina sexuella tjänster. Prostitution som sådan är följaktligen inte förbjuden, men å andra sidan är det förbjudet att faktiskt köpa en sexuell tjänst. Att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning är följaktligen ett brott, benämnt köp av sexuell tjänst. För att gärningsmannen inte skall kunna undkomma ansvar ifall denne personligen inte faktiskt har betalat för tjänsten, stadgas som ett tillägg att det anses som köp av sexuell tjänst även för det fallet att det är en tredje person som har utlovat eller utfört betalningen. Som påföljd riskerar gärningsmannen att dömas till böter alternativt fängelse i upp till sex månader.

Köp av sexuell handling av barn

Det finns specialreglering som gäller i situationer då barn är inblandade, nämligen brottsrubriceringen köp av sexuell handling av barn. De fall då detta stadgande är aktuellt är egentligen inte helt korrekt att hänföra till kategorin prostitution, men eftersom det handlar om situationer då någon form av förmögenhetsöverföring typiskt sett har skett mellan gärningsmannen och barnet så hanteras detta brott ändå här. Vid brottet köp av sexuell handling av barn handlar det om att gärningsmannen har förmått barnet (alltså en person under arton år) att utföra eller tillåta att gärningsmannen utför någon slags sexuell handling. Detta har gärningsmannen vanligtvis förmått barnet att göra genom att så att säga muta barnet genom någon ersättning (exempelvis pengar, godis alternativt diverse andra slags belöningar eller fördelar). Barnet kan alltså i princip ”frivilligt” ha gått med på den sexuella handlingen – gärningen kan trots det anses utgöra ett brott enligt detta stadgande. Även här finns ett tillägg som medför att gärningen utgör ett brott också ifall det är en tredje part som har utlovat eller gett barnet ersättningen. Döms gärningsmannen för detta brott så kan det resultera i böter eller fängelse i längst två år.

Koppleri

Brottet koppleri består av att främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. En person som så att säga organiserar eller på annat sätt underlättar och bidrar till att en annan person prostituerar sig kan alltså bedömas göra sig skyldig till koppleri. Det exempel på koppleri som man kanske initialt kommer att tänka på gäller en person som agerar hallick eller bordellmamma och bjuder ut ”sina” prostituerade till potentiella kunder. Som koppleri kan dock även räknas exempelvis att regelbundet publicera kontaktannonser som man är medveten om egentligen rör prostitution. Att hyra ut en lägenhet med vetskap om att lägenheten helt eller delvis skall användas som plats för prostitution kan också anses som att ha främjat och möjliggjort prostitutionen och kan därmed bedömas utgöra koppleri – detta förutsatt att uthyraren av lägenheten inte efter sin upptäckt vidtagit några åtgärder för att försöka få hyresgästen att flytta.

Den som begår koppleri kan dömas till fängelse i upp till fyra år. Anses brottet som grovt koppleri riskerar gärningsmannen istället fängelse i mellan två och åtta år. Vid bestämmandet av huruvida brottet anses grovt tar domstolen exempelvis hänsyn till ifall den prostitutionsverksamhet som brottet är kopplat till har förekommit i stor utsträckning samt om verksamheten resulterat i stora inkomster. Även att verksamheten medfört ett hänsynslöst utnyttjande av andra personer (till exempel att de prostituerade mer eller mindre varit tvingade att sälja sex) kan resultera i att brottet bedöms vara grovt.

Avslutningsvis kan sägas att det i samband med prostitution förstås kan begås en mängd andra brott än de som diskuterats ovan. Som sagt är det inte alltid som de prostituerade deltar i prostitutionen helt frivilligt – i dessa situationer kan brott såsom våldtäkt, människohandel och dylikt förekomma.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar