Sexualbrott


Lagstiftningen rörande sexualbrott har gjorts om och uppdaterats flera gånger under de senaste åren. Detta beror på en mängd faktorer, bland annat har man försökt anpassa lagstiftningen till det ökande internetanvändandet och infört flera specialstadganden om sexualbrott mot barn. Denna artikel avser att behandla sexualbrotten våldtäkt, sexuellt tvång samt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, vars avfattning inte genomgått samma stora förändring.

Våldtäkt

Brottet våldtäkt består som grundregel av att gärningsmannen genom misshandel eller annat våld, alternativt genom hot om brottslig gärning, tvingar brottsoffret till samlag eller till att utföra eller tåla någon annan slags sexuell handling som kan jämställas med samlag. Det är alltså inte enbart ett av gärningsmannen påtvingat fullt genomfört samlag som kan räknas som våldtäkt, utan även andra sexuella handlingar kan vara att anse som våldtäkt. Detta under förutsättningen att dessa handlingar med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförbara med samlag. Det är inte heller bara samlag eller andra sexuella handlingar som brottsoffret tvingats till genom våld eller hot som kan komma att räknas som våldtäkt.

Även om gärningsmannen inte varit våldsam eller hotat brottsoffret kan våldtäkt anses ha begåtts ifall gärningsmannen på ett otillbörligt sätt utnyttjat att brottsoffret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd (orsakat exempelvis av att offret varit medvetslös, berusad, drogpåverkad, sovande, sjuk och så vidare) och då haft samlag med eller företagit någon annan motsvarande sexuell handling gentemot brottsoffret. En gärningsman som exempelvis råkar hitta en kraftigt berusad och halvt avsvimmad person i ett avskilt hörn på någon fest och genomför ett samlag med denna person, som alltså befinner sig i ett hjälplöst tillstånd, kan därmed bedömas göra sig skyldig till våldtäkt. Vid våldtäkt av normalgraden kan gärningsmannen dömas till fängelse i två till sex år. Ifall våldtäkten är att anse som mindre grov med tanke på omständigheterna vid brottet, så kan det istället bli aktuellt med fängelse i upp till fyra år. Är brottet däremot av det grövre slaget riskerar gärningsmannen fängelse i mellan fyra och tio år. Vid avgörandet av om brottet kan anses som grovt tas hänsyn bland annat till huruvida gärningsmannen använt sig av våld eller hot av mer allvarligt slag, ifall flera personer varit delaktiga i våldtäkten (till exempel så kallade gruppvåldtäkter) samt om gärningsmannen genom sitt handlingssätt eller i övrigt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Sexuellt tvång

Brottet sexuellt tvång kan sägas vara subsidiärt till våldtäkt. Med detta menas här att vid misstanke om att ett sexualbrott har begåtts, så prövar man vanligen inledningsvis ifall våldtäkt har begåtts. Är så inte fallet, prövar man istället om sexuellt tvång kan föreligga. Brottsrubriceringen stadgar att en gärningsman som, på ett sätt som inte kan anses som våldtäkt, genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling gör sig skyldig till sexuellt tvång. Sexuellt tvång kan i viss mån anses som ett något ”mildare” brott än våldtäkt. Det kan till exempel handla om att det tvång som gärningsmannen utövat mot brottsoffret inte varit av så allvarligt slag som krävs för att våldtäkt skall anses vara begången (det kanske inte har rört sig misshandel eller hot, utan exempelvis snarare om någon form av utpressning), eller att den sexuella handling som utförts varit av ett mindre grovt slag (inte utgjort samlag eller någon därmed jämställd handling).

Nämnvärt är att sexuellt tvång kan anses föreligga även i situationer då gärningsmannen på ett otillbörligt sätt utnyttjat att brottsoffret befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd. Begår gärningsmannen då en sexuell handling gentemot brottsoffret kan det vara att bedöma som sexuellt tvång, trots att inget tvång kanske utövats i ordets egentliga mening. Sexuellt tvång av normalgraden kan resultera i fängelse i upp till två år. Skulle brottet bedömas som grovt sexuellt tvång riskerar gärningsmannen fängelse i mellan sex månader och sex år. Precis som i samband med våldtäkt tas vid bedömandet av brottets grovhet hänsyn till bland annat om flera personer deltagit i brottet eller om gärningsmannen på något annat sätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

En gärningsman som förmår ett brottsoffer att företa eller tåla en sexuell handling, genom att allvarligt missbruka att brottsoffret befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen, begår brottet sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Här krävs det alltså inte att gärningsmannen utövat något våld, hot eller annat slags tvång, utan det är tillräckligt att gärningsmannen utnyttjat att brottsoffret befinner sig i en beroendeställning till denne. Brottsoffret kan i det närmaste ”frivilligt” ha funnit sig i den sexuella handlingen, gärningsmannens allvarliga missbruk av brottsoffrets beroendeställning gör ändå att gärningen kan vara att anses som ett brott. I princip anser man att brottsoffret i dessa situationer inte kan ge ett giltigt samtycke till sexuella handlingar, ungefär motsvarande vad som är fallet med sexuella handlingar som involverar barn. Som exempel på en gärning som typiskt sett kan bedömas som sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning kan nämnas det fallet att en vårdare på en psykavdelning begår sexuella handlingar mot en patient, som på grund av sin sjukdom och sin tillit till vårdaren inte protesterar mot handlingen. Normalgraden av brottet kan medföra fängelse i upp till två år. Är brottet av grovt slag kan emellertid fängelse i mellan sex månader och fyra år bli aktuellt.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar