Sexualbrott riktade mot barn


Under de senaste åren har lagstiftningen kring sexualbrott förändrats i flera omgångar, exempelvis har brottsrubriceringar specifikt rörande sexualbrott riktade mot barn tillkommit. Bakgrunden är bl.a. att brott mot barn i allmänhet ses som särskilt moraliskt förkastliga och att den rättsliga bedömningen skiljer sig på flera avgörande punkter från de vanliga reglerna om sexualbrott, framförallt vad gäller den rättsliga betydelsen av eventuellt tvång och samtycke.

Våldtäkt mot barn

Brottsrubriceringen våldtäkt mot barn är ett självständigt brott som alltså brutits ut ur det allmänna straffbudet som berör våldtäkt. För att brottet våldtäkt skall anses vara begånget krävs som huvudregel att gärningsmannen genom hot eller våld, alternativt genom att otillbörligt utnyttja att brottsoffret befunnit sig i hjälplöst tillstånd, har tvingat brottsoffret till samlag eller vissa andra sexuella handlingar. När det gäller barn under femton år, så finns det emellertid i princip inget sådant krav på att någon form av tvång har förekommit. Man kan något förenklat säga att barn under femton år kan som grundregel inte ge ett giltigt samtycke till samlag eller dylika sexuella handlingar. Även om barnet ”frivilligt” har gått med på de sexuella handlingarna, utan egentligt tvång från gärningsmannens sida eller protester och motstånd från barnet, så är sex med barn alltid otillåtet. Har en gärningsman samlag, alternativt genomför sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är att jämföra med samlag, med ett barn under femton år så begår denna person alltså våldtäkt mot barn.

Även om barnet är över femton år, men under arton år gammal, kan samlag eller dylikt med barnet komma att anses vara våldtäkt med barn. Detta ifall barnet står i vissa sorters beroendeställning till gärningsmannen (om gärningsmannen är förälder till barnet, har hand om barnet av annan anledning etc.). Våldtäkt mot barn kan resultera i fängelse i mellan två och sex år. Anses brottet grovt kan istället fängelse i fyra till tio år bli aktuellt. När man avgör ifall brottet skall anses som grovt tar man bland annat hänsyn till om gärningsmannen har använt våld eller hot, ifall flera gärningsmän deltagit i brottet samt ifall gärningsmannen med beaktande av handlingssättet alternativt barnets låga ålder eller på annat sätt visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Sexuellt utnyttjande av barn

Brottet sexuellt utnyttjande av barn kan i viss mån beskrivas som en något ”mildare” version av brottet våldtäkt mot barn. I brottsrubriceringen sägs att om en gärningsman utför någon sådan handling som diskuterats ovan (har samlag, utför någon sexuell handling och så vidare) mot ett barn, men brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottstillfället är att anse som mindre allvarligt så skall gärningsmannen dömas för sexuellt utnyttjande av barn.

Vad menas då med att brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet är att anse som mindre allvarligt? I slutändan är det alltid en helhetsbedömning av situationen som görs av domstolen så det är svårt att ge ett direkt svar på den frågan, men exempelvis det faktum att brottsoffret och gärningsmannen är nära varandra i ålder och att de sexuella handlingarna skett helt frivilligt från brottsoffrets sida (exempelvis då ett ungt par har någon form av sex med varandra och den ena parten är över femton år, men den andra är under femton – nämnvärt är att i sådana fall kan ibland ansvar för brottet falla bort helt). Hur allvarligt ett brott anses vara beror även på bland annat barnets ålder (ju yngre barn, som huvudregel desto allvarligare brott) samt på vilken slags sexuell handling det rör sig om (ifall ett fullbordat samlag genomförts, ifall gärningsmannens och brottsoffrets könsorgan vidrört varandra eller om det handlat om mer flyktigt vidrörande). Under hur lång tid övergreppet pågått kan också spela in. Sexuellt utnyttjande av barn straffas med fängelse i upp till fyra år.

Sexuellt övergrepp mot barn

Brottet sexuellt övergrepp mot barn kan också det i viss mån ses som något mildare än såväl våldtäkt mot barn som sexuellt utnyttjande av barn. Till detta brott räknas framförallt situationer då gärningsmannen begått någon sexuell handling som inte är lika ”grov” som exempelvis samlag, exempelvis fall då gärningsmannen mer flyktigt vidrört brottsoffrets könsorgan. För att brottsrubriceringen skall bli aktuell krävs som huvudregel att brottoffret ifråga är under femton år gammal, alternativt att barnet är mellan femton och arton samt att brottsoffret på något sätt står i en beroendeställning till gärningsmannen (till exempel att gärningsmannen är brottsoffrets lärare, vårdnadshavare eller dylikt). Sexuellt övergrepp mot barn kan medföra fängelse i upp till två år. Anses brottet grovt kan det istället ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Att gärningsmannen visat särskild hänsynslöshet eller råhet kan medföra att brottet anses vara av det grövre slaget.

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering är delvis relaterat till barnpornografibrott; det kan ungefär sägas handla om tillverkning av barnpornografi. Enligt bestämmelsen så gör en gärningsman som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering sig skyldig till brottet. Med termerna ”främjar eller utnyttjar” avses exempelvis att praktiskt anordna den sexuella poseringen samt att tjäna pengar på den. Även om brottoffret är mellan femton och arton år gammal kan en sådan handling under vissa omständigheter utgöra detta brott. Påföljden för brottet är böter eller fängelse i upp till två år. Anses brottet grovt riskerar gärningsmannen fängelse i minst sex månader och upp till sex år. Exempel på försvårande omständigheter som kan medföra att brottet anses som grovt är att flera barn utnyttjats i en stor verksamhet som resulterat i omfattande inkomster för de bakomliggande personerna.

Sexuellt ofredande

En gärningsman som på något annat sätt än som beskrivits ovan sexuellt berör ett barn under femton år eller får barnet att utföra eller delta i en handling med sexuell innebörd kan begå brottet sexuellt ofredande. Det rör sig alltså i viss mån återigen om något ”mildare” former av sexuella övergrepp och kan omfatta allt från att exempelvis hastigt nudda brottsoffrets bröst eller rumpa (eller övertala brottsoffret att ta på gärningsmannen) till att tala med brottsoffret om sex på ett olämpligt och alltför ingående sätt. Nämnvärt är att gärningsmannen i vissa fall kan dömas för sexuellt ofredande även då brottsoffret är en vuxen person. Detta gäller typiskt sett fall då gärningsmannen blottat sig, gjort alltför närgångna ovälkomna sexuella närmanden och dylikt – handlandet skall på något sätt väcka obehag eller annars vara ägnat att kränka brottoffrets sexuella integritet. Gärningsmannen riskerar (oavsett brottsoffrets ålder) böter eller fängelse i upp till två år.

Kontakt med barn i sexuellt syfte

Denna brottsrubricering är förhållandevis nytillkommen och berör framförallt fall av så kallad grooming, då gärningsmannen i avsikt att begå exempelvis något av de ovan diskuterade sexualbrotten kontaktar och stämmer träff med ett barn (vanligtvis via internet). Att kontakta och bestämma träff med ett barn under femton år kan alltså vara brottsligt som en självständig gärning, förutsatt att gärningsmannen har som syfte att begå något slags sexuellt övergrepp mot barnet. För straffbarhet krävs det också att gärningsmannen vidtagigt någon åtgärd som är tänkt skall underlätta att mötet faktiskt äger rum (exempelvis bokar ett hotellrum där träffen planeras ske). Påföljden för brottet är böter alternativt fängelse i upp till ett år.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar