Sabotage samt flygplatssabotage


När man hör brottsrubriceringen sabotage, så tänker man utifrån ordets betydelse antagligen inledningsvis att det har att göra med att störa, förstöra eller på annat sätt skada något. Detta stämmer i viss mån, men det är emellertid inte all slags förstörelse etcetera som räknas som sabotage i lagstiftningens mening utan man kan kanske säga att sabotaget skall vara riktat mot särskilt skyddsvärda mål för att faktiskt räknas som sabotage. Att förstöra eller skada egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket utgör brottet sabotage. Även att genom vissa andra åtgärder allvarligt störa eller hindra användningen av sådan egendom av avsevärd betydelse kan utgöra sabotage. Dessutom kan sabotage bestå av att på annat sätt, genom skadegörelse eller dylikt som nämnts ovan, allvarligt störa eller hindra den allmänna samfärdseln eller användandet av telefon, radio eller liknande alternativt av att på så sätt allvarligt störa eller hindra anläggningar som förser allmänheten med exempelvis vatten, el eller värme.

Sabotage ingår under rubriken allmänfarliga brott och kan alltså bestå av att exempelvis skada eller förhindra användningen av egendom som är av stor betydelse för staten, allmänheten och samhället i stort. Inte bara att skada och förhindra användandet av specifik egendom kan vara sabotage, utan även att störa eller hindra användandet av exempelvis infrastruktur och viktiga kommunikationsmedel kan utgöra sabotage. Gärningsmannen skall ha uppsåt till själva handlandet (att exempelvis skada egendom, eller vad det nu är fråga om i det enskilda fallet) samt skall även ha uppsåt till effekten av handlandet (till exempel att handlandet resulterar i att kommunikationsmedel störs) ifall en effekt krävs för att brottsrubriceringen sabotage skall bli aktuell. Ett konkret exempel på sabotage är då en gärningsman placerat ut bombattrapper i en större hamn och därigenom orsakat allvarliga störningar och hinder i den allmänna samfärdseln (förhindrat trafiken till och från hamnen o.s.v.).

Som påföljd vid sabotage av normalgraden kan gärningsmannen dömas till fängelse i upp till fyra år. Anses brottet vara av grovt slag kan det bli aktuellt med fängelse på viss tid, i mellan två och maximalt arton år, alternativt fängelse på livstid i särskilt allvarliga fall. När domstolen avgör huruvida brottet kan bedömas som grovt tar den bland annat hänsyn till om gärningsmannens agerande framkallat fara för rikets säkerhet, för flera människoliv eller för speciellt viktig egendom.

Det finns vidare ett brott som benämns flygplatssabotage. Detta brott påminner i mångt och mycket om sabotage, men gäller som kanske förstås av ordalydelsen specifikt händelser som utspelar sig i samband med flygplatser. Flygplatssabotage skiljer sig även från sabotage genom att situationer då hot och våld mot personer förekommer i större utsträckning täcks in av denna brottsrubricering. Det finns flera olika gärningar som kan räknas som flygplatssabotage. Mer specifikt, så kan flygplatssabotage bestå av att gärningsmannen exempelvis

• använder våld av mer allvarligt slag, eller hotar med att använda allvarligt våld, mot en person som befinner sig på en flygplats
• förstör alternativt allvarligt skadar någon anordning som hör till flygplatsen eller nyttjas i samband med trafiken på flygplatsen
• skadar alternativt allvarligt förstör ett flygplan som inte vid tillfället är i trafik, men som finns uppställt på flygplatsen
• genom att använda våld eller hot om våld förhindrar verksamhet som bedrivs på flygplatsen

I alla ovanstående fall skall det röra sig om en flygplats som är öppen för internationell flygtrafik för att ansvar för flygplatssabotage skall komma ifråga. Det krävs vidare att gärningsmannens agerande syftar till att framkalla fara för flygplatsens funktion eller för säkerheten vid flygplatsen.

Vid flygplatssabotage av normalgraden kan gärningsmannen dömas till fängelse i maximalt fyra år. Bedöms det röra sig om brott av ett grovt slag, så kan det bli aktuellt med fängelse i två till arton år, eller rent av fängelse på livstid. Även i samband med flygplatssabotage tar man i bedömningen av brottets grovhet hänsyn till huruvida gärningsmannen genom sitt handlande framkallat fara för flera människoliv. Vidare beaktar man ifall handlandet på något annat sätt varit av ett särskilt farligt slag.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar