Speciella tillgreppsbrott –stöld eller inte?


Det finns vissa gärningar som man kanske spontant känner är att anse som stöld, men på grund av lagtekniska skäl eller på grund av gärningarnas natur så omfattas dessa ibland av särskilda brottsrubriceringar. Här nedan skall ett par sådana handlingar, och gränsdragningen mellan dem, helt korfattat diskuteras. Självfallet är det viktigt att grundläggande infrastruktur i samhället, såsom el och annan energi, fungerar på ett tillfredställande sätt och inte heller olagligt utnyttjas. Att ”stjäla”, eller på annat sätt fiffla med och olovligen manipulera, energi av diverse slag kan därför vara brottsligt. Att olovligen avleda elektrisk kraft är följaktligen ett brott, vilket kallas för olovlig kraftavledning. Här inkluderas exempelvis att gärningsmannen, utan godkännande samt utan att betala för det, avleder el från en huvudledning för att använda elen för sina egna behov. Att fiffla med sin elmätare, så att den inte registrerar all el som används, kan också falla in under denna brottsrubricering. Begår man brottet olovlig kraftavledning, så riskerar man böter alternativt fängelse i upp till ett år. Bedöms brottet ifråga vara grovt kan gärningsmannen dömas till fängelse i mellan sex månader och fyra år. Som exempel på en försvårande omständighet, som kan medföra att brottet anses grovt, är att den olovliga kraftavledningen pågått under en längre tid, eller på annat sätt skett i stor omfattning, samt varit utförligt planerad av gärningsmannen och skett på ett bedrägligt sätt. Inte bara att el omfattas av speciallagstiftning, utan även värmeenergi. Skulle någon olovligen leda värmeenergi (typiskt sett fjärrvärme) ur ett rörledningssystem för uppvärmning, blir brottsrubriceringen olovlig avledning av värmeenergi aktuell. Även att olovligen leda värmeenergi till ett rörledningssystem för kylning kan räknas som detta brott. Det kan alltså handla exempelvis om situationer där gärningsmannen utan lov försöker dra nytta av värmeenergin eller kylan, men det kan under vissa omständigheter även handla om fall då gärningsmannen snarare är ute efter att sabotera systemet. Som påföljd i samband med olovlig avledning av värmeenergi kan gärningsmannen dömas till böter eller fängelse i upp till ett år. Anses brottet vara grovt kan det leda till fängelse i mellan sex månader och upp till fyra år. Att i skog eller mark olovligen ta exempelvis växande träd eller gräs, alternativt att från ett växande träd olovligen ta grenar eller plocka nötter med mera samt även att ta sten eller grus är särskilt reglerat. Det kan komma att uppstå frågetecken kring huruvida en dylik gärning skall bedömas som någon form av skadegörelse eller som ett tillgreppsbrott. Om en sådan gärning kan anses som ett ringa brott, med beaktande av värdet på det som tagits och andra omständigheter, rubriceras den typiskt sett som åverkan. Anses brottet emellertid inte vara ringa, blir det aktuellt att rubricera handlandet som ett tillgreppsbrott av något slag. Gärningsmannen döms då vanligtvis för någon form av stöld, men även andra så kallade tillgreppsbrott kan komma att bli aktuella (något beroende på omständigheterna i det enskilda fallet).

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar