Skadegörelsebrott


Att utan lov ta någon annans egendom, exempelvis genom stöld, är ett sätt att beröva den rättmätige ägaren saken och därmed orsaka denne skada (framförallt ekonomisk skada). En ägare kan dock hindras att använda sin egendom fullt ut eller på annat sätt orsakas skada även genom andra brott. Som exempel på sådana brott kan nämnas så kallade skadegörelsebrott, vilka alltså inte riktar sig mot någons person utan istället mot dennes egendom. Skadegörelsebrotten skall kortfattat diskuteras här nedan.

Skadegörelse

Att förstöra eller skada egendom, till men för annans rätt därtill, utgör brottet skadegörelse. Detta gäller oavsett om det rör sig om lös eller fast egendom – det kan följaktligen handla om exempelvis en blomkruka lika gärna som om ett hus som skadas eller förstörs av gärningsmannen. Formuleringen ”till men för annans rätt” innebär att det inte nödvändigtvis är ägaren av en viss sak som måste drabbas av skadegörelsen för att ett agerande skall räknas just som skadegörelse. Det kan i själva verket potentiellt vara ägaren själv som utför skadegörelsen i vissa situationer – exempelvis om ägaren slår sönder ett hus som han har hyrt ut till någon annan, alternativt som någon annan har panträtt i. Att hälla en stor burk färg över någon annans nyinköpta bil, slå sönder flera fönster i någons villa, förstöra någon annans fotoalbum eller att slå sönder en tv som man har fått låna av någon är exempel på handlande som kan vara att bedöma som skadegörelse. Nämnvärt är (kanske något överraskande) att det också kan vara att bedöma som skadegörelse att döda eller skada någons husdjur, eftersom djur räknas som lös egendom.

Det bör inte röra sig om en skada av alltför betydelselös, tillfällig och lättåtgärdad karaktär för att ansvar för skadegörelse skall föreligga – om man exempelvis häller saft, som lätt kan tvättas bort, på någon annans matta så är det antagligen inte att bedöma som skadegörelse. Vid skadegörelse riskerar gärningsmannen böter eller fängelse i upp till ett år. Rör det sig om skadegörelse av ett grovt slag, så kan det bli aktuellt med fängelse i maximalt fyra år. Som försvårande omständigheter, som kan medföra att brottet anses som grovt, räknas bland annat att gärningsmannens agerande orsakat stor skada, drabbat en sak som är av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller att agerandet resulterat i synnerlig fara för någons liv eller hälsa.

Åverkan

Brottsrubriceringen åverkan kan sägas utgöra en lindrigare form av skadegörelse. Det handlar här om att gärningsmannen, på samma sätt som diskuterats ovan, har förstört eller skadat egendom till men för någon annans rätt, men att brottet kan anses vara av ett ringa slag. Vid bedömningen av hur brottet skall rubriceras tar man exempelvis hänsyn till hur stora skador som gärningsmannens agerande orsakat. Rör det sig endast om mindre skador så talar det för att brottet skall bedömas som ringa. Även vissa situationer då gärningsmannen inte enbart skadat eller förstört egendom utan faktiskt också tagit egendom, kan räknas som åverkan. Det gäller ifall gärningsmannen utan lov tagit växande träd eller gräs, eller plockat exempelvis löv, nötter, stenar och dylikt. Detta förutsätter dock att det rör sig om egendom av mindre värde och att brottet också i övrigt kan anses som ringa – i annat fall kan det bli aktuellt att döma gärningsmannen för någon form av tillgreppsbrott, exempelvis stöld. Vid åverkan riskerar gärningsmannen påföljden böter.

Tagande av olovlig väg

Avslutningsvis ska brottet tagande av olovlig väg nämnas. Här handlar det om att gärningsmannen utan lov ”tar väg” över mark som kan skadas av detta agerande. Det handlar alltså inte om att gärningsmannen utan lov använder någons privata väg (vilket möjligen kan utgöra något annat slags brott), utan snarare om att gärningsmannen utan lov går över någons gräsmatta, blomsterrabatt, eller dylikt. Mer specifikt så stadgas att brottet består av att ta olovlig väg över tomt eller plantering eller annan äga som kan skadas därav.

För att brott skall föreligga krävs det inte nödvändigtvis att någons mark faktiskt har skadats, utan när det gäller just tomt eller plantering så är själva handlingen att ta väg olaglig. Avseende ”annan äga” så krävs för straffbarhet att den kan skadas av agerandet. Att ta väg innebär till exempel att promenera, jogga, rida, cykla, åka bil och så vidare. Vid tagande av olovlig väg kan gärningsmannen dömas till böter. Detta brott får, förutsatt att brottet enbart har kränkt en enskilds rätt, åtalas av åklagare endast ifall åtal av särskilda skäl anses påkallat ur allmän synpunkt. Detsamma gäller för åverkan.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar