Otillbörligt gynnande av borgenär


Som gäldenär (skuldsatt) har man i viss mån en skyldighet att vara lojal mot sina borgenärer (de man är skyldig pengar). I synnerhet om man har ekonomiska problem och medföljande betalningssvårigheter bör man som gäldenär tänka på hur man agerar, så att man inte hamnar i en situation där man bedöms ha begått något slags brott som drabbar ens borgenärer.

Om man i en situation då man befinner sig på obestånd (har betalningssvårigheter) gynnar en viss borgenär framför övriga begår man brottet otillbörligt gynnande av borgenär. En borgenär kan gynnas framför andra genom att gäldenären till denne betalar en skuld som inte är förfallen, betalar med annat än normala betalningsmedel, till den aktuella borgenären överlämnar en säkerhet (pant eller dylikt) som inte var överenskommen vid skuldens uppkomst eller utför någon annan liknande åtgärd. Detta dock under förutsättning att agerandet har medfört påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt skall förringas avsevärt.

Även då man i otillbörligt syfte gynnar en viss borgenär på annat sätt än vad som tidigare nämnts och detta medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt skall förringas avsevärt kan man bedömas begå brottet otillbörligt gynnande av borgenär. Dessutom kan man göra sig skyldig till detta brott om man för att främja ackord (skuldnedsättning) i hemlighet lämnar eller utlovar betalning eller annan förmån. Begår man otillbörligt gynnande av borgenär, så riskerar man att dömas till fängelse i maximalt två år.

Har man flera borgenärer så får man, ifall man befinner sig på obestånd, alltså inte gynna någon utvald borgenär på bekostnad av att en eller flera av de andra borgenärerna missgynnas. Denna regel motiveras bland annat med att en gäldenär kan vara lockad att favorisera exempelvis en viss borgenär som denne har ett personligt eller långvarigt förhållande till, och därför vilja betala just denna borgenär innan de övriga borgenärerna får betalt. Ett sådant agerande är dock självfallet illojalt mot övriga borgenärer, om det på ett otillbörligt sätt missgynnar dem. Det ska påpekas att det inte nödvändigtvis är olagligt att välja att betala en viss borgenär framför de övriga, men detta under förutsättning att skulden till den utvalde borgenären faktiskt är förfallen, att betalningen sker med sedvanliga betalningsmedel och så vidare samt att betalningen inte heller på något annat sätt kan anses som otillbörlig.

En borgenär som blir otillbörligt gynnad på något av ovan diskuterade sätt döms i allmänhet inte för något brott, åtminstone förutsatt att denne inte har deltagit i brottet. Under vissa omständigheter kan borgenären dock komma att dömas för medverkan till otillbörligt gynnande av borgenär. Detta gäller ifall borgenären har brukat otillbörligt hot mot gäldenären, har gett gäldenären ett otillbörligt löfte om förmån eller på något annat sätt handlat i hemligt samförstånd med gäldenären och därefter tagit emot betalning eller säkerhet av gäldenären, låtit gäldenären utlova betalning eller säkerhet och så vidare.

Liknande artiklar

Rån

Bläddra bland juridiska artiklar