Olaga tvång och olaga hot


I denna artikel kommer två av de brott som ingår under benämningen brott mot frihet och frid att diskuteras. Det gäller situationer där gärningsmannen hotat, och eventuellt även tvingat, brottsoffret på något sätt.

Olaga tvång

Brottet olaga tvång består av att genom misshandel eller annat våld eller genom hot om brottslig gärning (hot om att skada offret eller dennes familj, hot om att förstöra offrets tillhörigheter etcetera) tvinga en person att göra, tåla eller låta bli att göra något. Även att tvinga en person genom hot om att åtala denne för brott och liknande kan utgöra olaga tvång, förutsatt att tvånget är att anse som otillbörligt. Gärningsmannen måste alltså ha hotat eller på annat sätt tvingat brottsoffret – och brottsoffret måste som ett resultat av detta ha gjort, alternativt ha underlåtit att göra, en viss sak. Att genom hot om våld tilltvinga sig en bil, att genom hot om att skada en persons anhöriga tvinga denne att skriva under ett avtal, eller att misshandla en person till dess att denne erkänner sig skyldig till ett brott, är exempel på gärningar som kan anses utgöra olaga tvång.

Döms man för olaga tvång, så kan man som påföljd få böter eller fängelse i upp till två år. Om det olaga tvånget anses vara grovt kan gärningsmannen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Som exempel på omständigheter som kan leda till att brottet bedöms vara grovt kan nämnas förhållandet att gärningsmannen plågat brottsoffret att bekänna något eller på annat sätt torterat denne – alltså använt våld av mer allvarligt slag. Det kan nämnas att olaga tvång under vissa omständigheter är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att brottet inte leder till åtal mot gärningsmannen om inte brottsoffret anger brotten till åtal, alternativt om inte åtalet kan anses befogat ur allmän synpunkt.

Olaga hot

Olaga hot är ett brott som i viss mån påminner mycket om olaga tvång; gärningsmannen hotar brottsoffret med vapen, våld eller liknande. Dock finns i samband med olaga hot inget krav på att hotet skall ha resulterat i att brottsoffret gjort, eller avstått från att ha gjort, något. Mer specifikt så består olaga hot av att gärningsmannen riktat vapen mot annan eller på annat sätt hotat med en brottslig gärning på ett sätt som är avsett att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin egen eller någon annan persons säkerhet till person eller egendom. Exempelvis om gärningsmannen riktar en pistol mot brottsoffret, som därmed känner allvarlig rädsla för att bli skjuten, kan det anses utgöra olaga hot. Även till exempel situationen att gärningsmannen till brottsoffret framför hot om att skada en anhörig till denne, eller hotar att slå sönder brottsoffrets egendom, kan bedömas utgöra olaga hot.

Det är dock inte i alla lägen som exempelvis hot om att döda eller skada en person kan anses utgöra olaga hot. Ifall den hotade personen vet att den misstänkte gärningsmannen ofta kommer med hot av sådant slag, men att det inte brukar ligga något bakom dessa hot, så kan man komma att anta att dylika hot inte riskerat framkalla någon allvarlig fruktan hos den hotade personen – brottet olaga hot har därmed inte begåtts. Som typiskt exempel på en situation där hot framförs (om än inte olaga sådana) kan nämnas en känslofylld och upprorsbenägen tonåring som allt som oftast slår i dörrar och skriker att han hatar sina föräldrar och skall döda dem om han inte får gå på helgens fest (eller vad det aktuella bråket nu kan röra sig om). Att observera är emellertid att det inte krävs att den hotade faktiskt blivit rädd med anledning av hotet för att olaga hot skall anses föreligga, dock måste hotet ha framstått som allvarligt menat. Den som begår olaga hot kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Om domstolen anser att det olaga hotet är av grovt slag kan det resultera i fängelse i mellan sex månader och fyra år.

Liknande artiklar

Bläddra bland juridiska artiklar