Människorov, människohandel och olaga frihetsberövande


Här nedan skall diskuteras ett antal brott som kallas för brott mot frihet och frid, där gärningsmannen på något sätt för bort, spärrar in eller på annat sätt berövar en annan person friheten – i förekommande fall i syfte att även på andra sätt skada eller kränka brottsoffret.

Människorov

Brottet människorov kan närmast beskrivas som vad som i dagligt tal ofta kallas för kidnappning. Det är ett brott som kräver uppsåt hos gärningsmannen. Mer specifikt utgörs människorov av att gärningsmannen bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller en vuxen, med avsikt att skada denne till liv eller hälsa eller för att tvinga personen till tjänst alternativt med avsikt att utöva utpressning. Det är kanske inte helt lätt att förstå vad som egentligen ingår i denna brottsrubricering, som har ett antal alternativa så kallade rekvisit. För att brottet skall anses begånget måste gärningsmannen alltså, för det första, ha bemäktigat sig och fört bort brottsoffret eller ha spärrat in denne. Med bemäktiga och föra bort avses ungefär situationen att man mot brottsoffrets vilja tar med sig denne någonstans, exempelvis tvingar in personen i en bil och kör därifrån. För det fallet att brottoffret är ett barn krävs inte nödvändigtvis att gärningsmannen tvingat med sig barnet i någon större utsträckning, utan det kan räcka att barnet följt med mer eller mindre självmant. Att spärra in någon är även det en ganska vid term, det kan röra sig om exempelvis att stänga inne en person i en bils bagagelucka eller i ett rum.

Förutom kravet på bortförande och så vidare så måste gärningsmannen, för det andra, ha haft en viss avsikt med sitt handlande. Denna avsikt kan antingen ha varit att skada brottsoffret på något sätt (det kan röra sig om till exempel misshandel eller sexualbrott) eller att tvinga brottoffret till tjänst (exempelvis att bortföras och sättas i arbetsläger) eller att öva utpressning (till exempel villkora brottsoffrets frigivning med krav på betalning). Människorov anses som ett mycket grovt brott och kan leda till fängelse i fyra till arton år, alternativt på livstid. Bedöms brottet vara av mindre grovt slag, så kan det ge fängelse i upp till sex år.

Människohandel

Förhållandevis nyligen har det tillkommit ett brott benämnt människohandel, som delvis är tänkt att komplettera den reglering som finns rörande exempelvis människosmuggling, sexualbrott och barnpornografi. Även brottet människohandel har en komplex definition. Det rör sig om fall då en gärningsman med användning av tvång eller vilseledande, med utnyttjande av en persons utsatta belägenhet eller med något liknande otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar någon liknande åtgärd med en person – och därigenom tar kontroll över personen. För att brottsrubriceringen människohandel skall vara aktuell så skall detta ha skett i syfte att personen antingen skall utsättas för sexualbrott eller utnyttjas i krigstjänst, tvångsarbete eller liknande, eller skall utnyttjas för avlägsnande av organ (organhandel), alternativt på annat sätt skall utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den utsatta personen. Även en gärningsman, som i syfte att någon av de nämnda sakerna skall ske, överlämnar eller tar emot kontrollen över en person kan dömas för människohandel. För det fallet att brottsoffret är under arton år, så bortfaller det tidigare nämnda kravet på att ”otillbörligt medel” skall ha använts – gärningsmannen kan då dömas för människohandel ändå. Den som döms för människohandel riskerar fängelse i lägst två och högst tio år. Om brottet anses vara mindre grovt kan dock fängelse i upp till fyra år bli aktuellt.

Olaga frihetsberövande

Brottet olaga frihetsberövande omfattar situationer då en gärningsman på något sätt för bort eller spärrar in en person, eller på något annat sätt berövar denne friheten. Denna brottsrubricering är, så att säga, sekundär i förhållande till de ovan nämnda brotten och tillämpas bara ifall människorov eller människohandel inte kan anses vara ha begåtts. Situationen att gärningsmannen, så som diskuterats ovan under rubriken människorov, tvingar in brottsoffret i en bil och mot brottsoffrets vilja kör iväg med denne till någon avlägsen plats – dock utan avsikt att utöva utpressning, skada brottsoffret eller liknande – kan komma att bedömas utgöra olaga frihetsberövande. Olaga frihetsberövande är en mycket ”bred” brottsrubricering och kan tänkas omfatta allt från att spärra in en person i ett rum under en längre tid, att binda fast en person vid ett träd, att hålla en misstänkt brottsling häktad i strid med gällande lagstiftning, till att stjäla de kläder som en nakenbadare lämnat på stranden (i och med att personens möjlighet att ta sig från platsen på så sätt begränsas). Den som döms för olaga frihetsberövande riskerar fängelse i mellan ett och tio år. Om brottet kan anses mindre grovt, så är påföljden böter eller fängelse i upp till två år.

Liknande artiklar

Mordbrand

Ocker

Ofredande

Bläddra bland juridiska artiklar