Kapning samt sjö- eller luftfartssabotage


När man hör ordet kapning är det nog vanligt att initialt koppla ihop det med antingen terrorister som kapar flygplan, alternativt med gamla tiders sjörövare som kapar fartyg med värdefull last. Vad gäller den moderna brottsrubriceringen kapning, så är man faktiskt inte helt fel ute ifall man sätter den i samband med sådana situationer. Brottet kapning består nämligen av att gärningsmannen, genom användande av olaga tvång (alltså genom exempelvis misshandel eller vissa sorters hot), bemäktigar sig eller ingriper i manövreringen av

• flygplan
• fartyg som används i civil yrkesmässig sjöfart (till exempel för passagerar- eller godstransport, fiske med mera)
• tåg, spårvagnar, tunnelbanetåg, bussar eller lastbilar som används för gods- eller passagerartransport

Även det fallet att en gärningsman genom användande av olaga tvång bemäktigar sig en plattform ute i havet, som är avsedd för utforskning, utvinning av naturtillgångar alternativt något annat ekonomiskt syfte (exempelvis en oljeborrningsplattsform) kan anses som kapning. Som ett konkret exempel på en situation som utgör kapning kan nämnas att en gärningsman genom vapenhot tvingar besättningen på ett flygplan att flyga till en annan destination än den planerade.

Det finns vidare en brottsrubricering benämnd sjö- eller luftfartssabotage. Om en gärningsman, på något annat sätt än vad som kan anses som kapning, förstör eller allvarligt skadar ett fartyg, en havsplattform alternativt ett flygplan i trafik räknas det som sjö- eller luftfartssabotage. Också ifall gärningsmannen utför någon handling som är ägnad att framkalla fara för säkerheten för ett fartyg, en havsplattform eller ett flygplan under flygning, så kan det bedömas som sjö- eller luftfartssabotage. Som exempel på ett agerande som under vissa omständigheter kan vara att bedöma som luftfartssabotage kan nämnas att en gärningsman under en pågående flygning är våldsam mot karbinpersonalen, skriker hotfullheter till personalen och andra passagerare, utövar våld mot flygplanets inredning och annat dylikt agerande.

Som påföljd vid kapning av normalgraden kan gärningsmannen dömas till fängelse i upp till fyra år. Detsamma gäller för sjö- eller luftfartssabotage av normalgraden. Kan emellertid något av dessa brott vara att anse som grovt, så kan det bli aktuellt med fängelse i mellan två och arton år alternativt livstid i särskilt allvarliga fall. Som försvårande omständigheter, vilka kan leda till att brottet anses som grovt, kan nämnas ifall gärningsmannens agerande framkallat fara för flera människoliv eller om handlandet på något annat sätt varit av ett särkilt farligt slag.

Liknande artiklar

Mordbrand

Ocker

Bläddra bland juridiska artiklar